اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد علوفه و خصوصیات مورفولوژیکی کوشیا (Kochia scoparia L.)

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار دانشگاه پیام نور خراسان رضوی

5 دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کوشیا یک گونه گیاهی بسیار متحمل به شوری است که ممکن است منبع خوبی از علوفه دام را از طریق تولید زیست توده با مصرف آب شور فراهم کند. به منظور بررسی اثر شوری بر خصوصیات علوفه‌ای کوشیا آزمایشی با سه توده (بیرجند، بروجرد و سبزوار) و سه سطح شوری (2/5، 5/10 و 1/23 دسی‌زیمنس بر متر) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به صورت کرت‌های خرد شده با سه تکرار اجرا شد. افزایش میزان تنش شوری از 2/5 به 1/23 دسی‌زیمنس بر متر اثر معنی‌داری بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه‌های جانبی، عملکرد علوفه خشک، درصد ماده خشک، درصد ساقه، عملکرد ماده خشک ساقه، درصد برگ نداشت. متوسط عملکرد علوفه خشک 1/9 تن در هکتار، درصد ماده خشک 85/29، درصد ساقه 93/41 و درصد برگ 94/57 بود. کاهش عملکرد علوفه تر، قطر ساقه و عملکرد ماده خشک برگ با افزایش شوری مشهود بود. بین توده‌های کوشیا مورد مطالعه توده بیرجند از نظر اکثر صفات برتری نشان داد. نتایج نشان داد که کوشیا دارای صفات مناسبی از قبیل ارتفاع بوته، نسبت بالای برگ به ساقه، تعداد شاخه‌های فرعی زیاد و عملکرد علوفه تر و خشک قابل قبول در شرایط تنش شوری است که می‌تواند این گیاه را به عنوان گزینه مناسب برای تولید علوفه مطرح کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Salinity on Morphological Characteristics, Yield and Yield Components of Kochia (Kochia scoparia L.)

نویسندگان [English]

 • Jafar Nabati 1
 • Mohammad Kafi 2
 • Ahmad Nezami 3
 • Parviz Rezvani Moghaddam 3
 • Ali Masoumi 4
 • Mohammad Zare Mehrjerdi 5
چکیده [English]

Kochia is a halophyte plant and is a good source of forage for livestock under saline irrigation. In order to investigate the salinity effect on morphological and forage characteristics of kochia, an experiment was conducted. Three saline waters (5.2, 10.5 and 23.1 dS m-1) and three kochia ecotypes (Birjand, Borujerd and Sabzevar) were allocated as main and sub plots, respectively, in a split plot design based on a CRBD with three replications. There were no significant effects on plant height, branch numbers, dry matter yield, forage dry matter, stem and leaves percentage and stem dry matter by increasing salinity from 5.2 to 23.1 dS-1m,. Average of dry matter yield of 9.1 ton.h-1, percentage of dry matter of 29.85 and percentage of stem and leaf of 57.94 were recorded. Fresh forage yield, stem diameter and leaf dry matter yield were reduced by increasing salinity. Birjand showed the maximum plant height, dry matter yield, dry matter percentage, leaf yield, leaf percentage, leaf dry matter percentage and leaf to stem ratio. In conclusion, Kochia had good traits such as plant height, appropriate leaf to stem ratio, large number of branches and acceptable fresh and dry matter yield in saline condition that can make Kochia a suitable candidate for forage crop.

کلیدواژه‌ها [English]

 • dry matter
 • Forage
 • Halophyte
 • Leaf to stem ratio
 • salinity