پیش‌بینی پتانسیل تولید ذرت دانه‌ای رقم 704C در منطقه ماهیدشت کرمانشاه با استفاده از مدل شبیه‌سازی رشد محصول WOFOST

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

مدل WOFOST یکی از مدل‌های شبیه‌سازی رشد محصول است که عملکرد دانه و اجزاء عملکرد را در مراحل مختلف بیولوژیک رشد گیاهان یک ساله به صورت دینامیک بررسی و شبیه‌سازی می‌کند. بخشی از خروجی‌های این مدل (عملکرد و میزان آب مصرفی توسط گیاه) در برنامه‌ریزی‌های آبیاری و مدیریت منابع آبی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه یک طرح در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تیمار آبیاری (آبیاری کامل، 20 و 40 درصد کم آبیاری) در مزرعه آزمایشی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه واقع در ماهیدشت بر روی گیاه ذرت رقم 704C در کشت بهاره در سال 1389 اجرا گردید. مراحل مختلف فیزیولوزیکی رشد گیاه (زمان‌های جوانه‌زنی، گلدهی و رسیدن کامل) که جهت شبیه‌سازی رشد گیاه لازم است با مشاهدات عینی در مزرعه تعیین و براساس آن و با توجه به دمای هوا مقدار درجه-روز مورد نیاز برای رسیدن به این مراحل محاسبه گردید. در طول دوره رشد وزن خشک برگ، ساقه و اندام ذخیره‌ای و شاخص سطح برگ در 8 مرحله اندازه‌گیری گردید و بر اساس آنها پارامترهای گیاهی مدل واسنجی گردید. مقدار شاخص‌های آماری ریشه دوم مربعات خطا (RMSE)، ضریب کارائی (E)، شاخص سازگاری (d)، حداکثر خطا (ME) و ضریب باقیمانده (CRM) مربوط به عملکرد نهایی کل شبیه‌سازی و اندازه‌گیری شده به ترتیب 1174، 96/0، 99/0، 67/16و 02/0- به دست آمد که حاکی از مطابقت نسبتاً خوب نتایج شبیه‌سازی مدل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Potential Yield of Grain Maize in Mahidasht, Kermanshah Using WOFOST, a Crop Growth Simulation Model

نویسندگان [English]

  • Alijan Bafkar 1
  • Saeid Boroumandnasab 2
  • Majid Behzad 2
  • Bahman Farhadi Bansouleh 3
1
2
3
چکیده [English]

WOFOST is a crop growth simulation model which can simulate crop growth and yield components of annual crops dynamically in the various stages of growth period. Some parts of the model outputs (crop yield and crop water requirements) can be used in irrigation planning and management of water resources. In this study, a field research was carried out in a randomized complete block design with three irrigation treatments (Fully Irrigation, 20% and 40% deficit irrigation) in the research farm of Jihad-e-Agriculture and Natural Resources Research Center, located in Mahidasht, Kermanshah. The grain maize (variety 704C) was cultivated in the May 2010. The required phenological stages (emergence, flowering and maturity) for the crop growth model were observed in the field and then thermal time (degree days) required for each of the phenological stages were calculated based on daily weather data. Dry weights of leaf, stem and storage organ as well as LAI were measured eight times during the growing season. The crop parameters of the model were calibrated based on the measured data. The model outputs in the potential situation were compared with the measured data using statistical indicators including the root mean square error (RMSE), coefficient of efficiency (E), index of agreement (d), the maximum error (ME) and the coefficient of residual mass (CRM). The value of these indices were 1174, 0.96, 0.99, 16.67 & -0.02, respectively, for total biomass at the harvest time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass
  • calibration
  • Crop growth phonological stage
  • leaf area index