تحلیل روابط صفات تحت دو شرایط تنش و عدم تنش خشکی در توده‌های اسپرس

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

اسپرس از بقولات علوفه‌ای و مرتعی کشور است که به دلیل سازگاری و تحمل به تنش‌های محیطی مورد توجه می‌باشد. در این پژوهش پاسخ عملکرد علوفه، خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک 10 توده محلی و رقم اسپرس به تنش خشکی در دو محیط رطوبتی عدم تنش و تنش خشکی مورد ارزیابی و روابط بین صفات مختلف با استفاده از روش‌های چند متغیره آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تنش خشکی تأثیر معنی‌داری بر اکثر صفات مورد بررسی داشت. همبستگی عملکرد علوفه خشک در شرایط عدم تنش با صفات عملکرد علوفه تر، درصد ساقه، درصد رطوبت نسبی، تعداد ساقه در بوته، تعداد ساقه در بوته و تعداد گره در ساقه، مثبت و با درصد برگ و نسبت برگ به ساقه منفی و معنی‌دار بود. در حالی که عملکرد علوفه خشک در شرایط تنش خشکی با صفات عملکرد علوفه تر، درصد ساقه، تعداد گره در ساقه و درصد رطوبت نسبی برگ، همبستگی مثبت و با درصد برگ و نسبت برگ به ساقه همبستگی منفی و معنی‌دار داشت. نتایج حاصل از رگرسیون مرحله‌ای در شرایط عدم تنش نشان داد که درصد ساقه، درصد ماده خشک و تعداد ساقه در واحد سطح بیشترین سهم را در توجیه عملکرد علوفه خشک داشتند در حالی که در شرایط تنش صفات درصد ساقه، درصد ماده خشک و ارتفاع بوته دارای بیشترین سهم بودند. تجزیه به عامل‌ها در شرایط نرمال و تنش خشکی منجر به شناسایی پنج عامل پنهانی شد که در شرایط نرمال 90 درصد و در شرایط تنش خشکی 87 درصد از کل تغییرات را توجیه نمودند. این عوامل در شرایط عدم تنش به ترتیب عامل تولید علوفه، عامل اجزای عملکرد، عامل زایشی، عامل فتوسنتزی و عامل فنولوژیک و در شرایط تنش خشکی عامل اجزای عملکرد علوفه، عامل فتوسنتزی، عامل زایشی، عامل محتوای پرولین و عامل درصد ماده خشک نام‌گذاری گردیدند. نتایج حاکی از آن بودکه تنش خشکی بر روی روابط صفات تأثیر داشت بطوری که پیشنهاد می‌شود برای اصلاح جهت بهبود عملکرد در هر یک از شرایط عادی و تنش رطوبتی باید بطور مستقل نسبت به تعیین یک شاخص گزینش مناسب اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Traits Relationship in Sainfoin (Onobrychis viciifolia) under Normal and Water Stress Conditions

نویسندگان [English]

  • Amin Veisipoor 1
  • Mohammad Mehdi Majidi 2
  • Aghafakhr Mirlohi 3
1
2
3
چکیده [English]

Sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.) is widely grown as forage and pasture legume in Iran and is tolerant to a range of environmental stress. This experiment was conducted to investigate relationship between morphological, physiological and agronomic traits and to identify components affecting forage yield using several multivariate statistical methods on 10 local sainfoin varieties under normal and water stress condition. Drought stress significantly affected most of the measured traits. Results indicated that under normal condition, the correlation coefficients of dry matter yield with fresh matter yield, stem percent, relative water content, number of stem per plant, number of stem per square meter and number of node per stem were significantly positive. However, its correlation with leaf percent and leaf to stem ratio were significantly negative. Under stress condition, the correlation coefficients of dry matter yield with fresh forage yield, stem percent, number of node per stem and relative water content were significantly positive, while those of leaf percent and leaf to stem ratio were significantly negative. Results of stepwise regression for non-stress condition showed that stem percentage, percentage of dry matter and number of stem per square meter explained the highest variation of forage yield, while under stress the majority of variation was explained by stem percentage, percentage of dry matter and plant height. Factor analysis revealed five factors which justified more than 90 and 87 percent of total variation under normal and drought stress conditions, respectively. In non-stress condition, the factors classified as forage production, forage yield components, reproductive factor, photosynthesis and phenological factors while under drought stress condition were classified as forage yield components, photosynthesis factor, reproductive factor, proline content and percentage of dry matter respectively. Results indicated that drought stress changed the relationships of measured traits, therefore, identifying separate selection index for normal and moisture stress conditions could better lead to improve forage yield in sainfoin breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • Sainfoin
  • Stepwise regression and Factor analysis