دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 169-338 
بررسی صفات مرتبط با عملکرد ژن‌نمون‌های گندم نان در شرایط آبیاری معمول و تنش آبی

صفحه 193-206

10.22059/ijfcs.2015.54867

علی اکبرآبادی؛ دانیال کهریزی؛ عباس رضایی زاد؛ غلامحسین احمدی؛ مختار قبادی