دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، دی 1394، صفحه 547-729