دوره و شماره: دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 339-545 
بررسی و گزینش رگه‌های بین‌المللی تریتیکاله برپایة صفات زراعی و مورفوفیزیولوژیک

صفحه 451-461

10.22059/ijfcs.2015.55849

احمد رضا کوچکی؛ محمدرضا مهرور؛ امیر یزدان سپاس؛ محمود ناظری؛ حمید تجلی