بررسی تنوع آللی لوکوس‌های ریزماهوارۀ ژنومی گندم نان در جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops triuncialis

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام

2 کارشناس ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام

3 کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران)

4 استاد بیوتکنولوژی، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران)

چکیده

56 جفت آغازگر ریزماهوارۀ برگرفته از ژنوم‌هایA  و D گندم نان استفاده شد. در مجموع 71 آلل برای تمامی مکان‌های SSR مشاهده شد که 68 آلل دارای چندشکلی بودند. آلل‌ها در دامنۀ 1 تا 8 آلل و با میانگین 18/4 آلل برای هر مکان ژنی قرار داشتند. محتوای اطلاعات چندشکلی از 593/0 در نشانگرهای Xgwm30-2D، Xgwm383-3D و Xgwm654-5D تا 861/0 در نشانگر Xgwm156-5A متغیر بود. همچنین شاخص نشانگر از 779/1 تا 888/6 متفاوت بود. میانگین فاصلۀ ژنتیکی محاسبه‌شده برابر 859/0 بود و کمترین فاصلۀ ژنتیکی 231/0 (بین دو جمعیت از لرستان و خوزستان) و بیشترین فاصلۀ ژنتیکی نیز با میزان یک برای تعدادی از جمعیت‌ها به‌دست آمد. روش‌های گروه‌بندی خوشه‌ای نتوانست جمعیت‌ها را به‌طور کامل از هم تفکیک کند و عدم ارتباط بین تنوع مولکولی و تنوع جغرافیایی را نشان داد که نشان‌دهندۀ تنوع ژنتیکی زیاد این جمعیت‌هاست. نتایج تجزیۀ واریانس مولکولی نشان داد که 100 درصد تنوع کل مربوط به تنوع درون‌گروهی است و هیچ آلل اختصاصی برای جمعیت‌های ارزیابی‌شده مشاهده نشد. این تنوع و انتقال‌پذیری نشانگرهایSSR  شناخته‌شده در گندم‌های زراعی به سایر گونه‌های گندم نشان می‌دهد که نشانگرهای SSR ابزار کارامدی برای مدیریت منابع ژنتیکی خویشاوندان وحشی گندم‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Diversity of Aegilops triuncialis L. Accessions of Iran Revealed by microsatellite markers

نویسندگان [English]

 • Ali Ashraf Mehrabi 1
 • Samira Mohammadi 2
 • Soghra Valian 3
 • Mahmood Khosroshahly 4
1 Associate Professor, Plant Breeding, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Ilam
2 Former Graduate Student Plant Breeding, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Ilam
3 Former Graduate Student, Biotechnology, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad
4 Professor, Biotechnology, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University; Branch of Science and Research (Tehran)
چکیده [English]

 
In order to study the genetic diversity among 35 accessions of Ae. triuncialis L. from17 SSR loci of 56 primer pairs originated from A and D genomes of bread wheat were used. Seventy one fragments amplified totally and 68 of them were polymorph between genotypes. Allele number ranged from 1 to 8 with average 4.18 per locus. PIC value of markers was from 0.593 (Xgwm-30-2D, Xgwm-383-3D, Xgwm-654-5D) to 0.861(Xgwm-156-5A) and marker index varied from 1.779 to 6.888. Average genetic distance of genotypes was 0.859. Two accessions from Lorestan and Khoozestan with least genetic distance (0.231) was the most similar genotypes. Cluster analysis was not able to separate accessions from each other.  No relationships between genetic and geographic variation indicates high amount of genetic diversity among genotypes. All molecular variation was from within groups which indicate no specific SSR alleles for accessions. This genetic diversity and transferability of known SSRs in cultivated could be assigned as useful tools to management of wild wheat genetic resources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aegilops triuncialis L
 • Cluster Analysis
 • Genetic diversity
 • SSR marker
 1. Aghaee-Sarbarzeh, M., Singh, H. & Dhaliwal, H. S. (2001). A microsatellite marker linked to leaf rust resistance transferred from Aegilops triuncialis into hexaploid wheat. Plant Breeding, 120(3), 259-261.
 2. Doyle, J. J. & Doyle, J. L. (1987). A rapid DNA isolation procedure for small quantities of fresh leaf tissue. Phytochemical Bulletin, 19, 11-15.
 3. Esmaili, K., Mehrabi, A. A., Etminan, A. R., Azizian, E., Mansoury, S., Hossein Abadi, M. & Haidarnezhadian, M. (2012). Study of genetic diversity in Aegilops tauschii accessions using SSR marker. Journal of Genetic Novin, 7(4), 333-342. (In Farsi)
 4. Falahati-Anbaran, M., Habashi, A. A., Esfahany, M., Mohammadi, S. A. & Ghareyazie, B. (2006). Study of genetic diversity and relationships of diploid and tetraploid annual medics using Microsatellite markers. Journal of Science and Technology of Agricultural and Natural Resources, 10(3), 349-358. (In Farsi)
 5. Farkhari, M., Naghavi, M. R., Pyghambari, S. A. & Sabokdast, M. (2007). Genetic variation of Jointed Goatgrass (Aegilops cylindrica Host.) from Iran, using RAPD-PCR and SDS-PAGE of Seed Proteins. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10(17), 2868-2873.
 6. Fathi, T., Souhani, M. M., Samizadeh Lahiji, H. & Mehrabi, A. A. (2014). Genetic diversity among accessions of Aegilops triunsialis L. from west of Iran using ISSR molecular markers. Iranian Journal of Field Crop Science, 45(2), 85-93. (In Farsi)
 7. Ghavibazoo, F., Asghari Zakaria, R. & Jahanbakhsh-Godehkahriz, S. (2011). Studying of Low Molecular Weight Glutenin Subunits diversity in wild wheat Aegilops triuncialis by SDS-PAGE method. In: Proceeding of the first national conference on economic resolutions in the field of Agriculture and Natural Resources, Qom, Iran. (In Farsi)
 8. Jam Baranduzi, A., Sofalian, O., Asghari Zakaria, R., Asghari, A. & Shokrpour, M. (2013). Assessment of genetic diversity in Aegilops species in North-West of Iran using ISSR marker. Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences, 23(2), 66-75.
 9. Kharestani, H., Nasrolah Nejad Qomi, A. A. & Mehrabi, A. A. (2013). Genetic diversity assessment of Einkorn wheat by using microsatellite markers. Electronic Journal of Crop Production, 6(2), 1-16. (In Farsi)
 10. Kumar, S., Tamura, K. & Nei, M. (2004). MEGA3: Integrated software for Molecular Evolutionary Genetics Analysis and sequence alignment. Briefings In Bioinformatics, 5(2), 150-163.
 11. Mohammadi, S., Mehrabi, A. A., Arminian, A. & Fazeli, A. (2014). Genetic Diversity Structure of Aegilops cylindrica Accessions Revealed by Genomic ISSR Markers. Journal of Plant Genetic Research, 1(1), 13-26. (In Farsi)
 12. Naghavi, M. R., Ghareyazie, B. & Hosseini Salekdeh, Gh. (2007) Molecular Markers (2th ed.). Tehran: University of Tehran Press. (In Farsi)
 13. Okuno, K., Ebana, K., Noov, B. & Yoshida, H. (1998). Genetic diversity of Central Asian and north Caucasian Aegilops species as revealed by RAPD markers. Genetic Resources and Crop Evolution. 45(4), 389-394.
 14. Peakall, R. & Smouse, P.E. (2006). GenAlEx 6: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research.Molecular Ecology Notes, 6(1), 288–295.
 15. Perrier, X., Flori, A. & Bonnot, F. (2003) Data Analysis Methods. 43-76. In: Hamon, P., Seguin, M., Perrier, X. & Glaszmann, J.C. (Ed.), Genetic Diversity of Cultivated Tropical Plants. Enfield, Science Publishers, Montpellier, 359p.
 16. Plaschke, J., Ganal, M. W. & Röder, M. S. (1995). Detection of genetic diversity in closely related bread wheat using microsatellite markers. Theoretical and Applied Genetics, 91(7), 1001-1007.
 17. Powell, W., Morgante, M., Ander, C., Hanafey, M., Vogel, J., Tingy, S. & Rafalaski, A. (1996). The comparision of RFLP, RAPD, AFLP and SSR (microsatellite) marker for germplasm analysis. Molecular Breeding, 2(3), 225-238.
 18. Prasad, M., Varshney, R. K., Roy, J. K., Balyan, H. S. & Gupta, P. K. (2000). The use of microsatellites for detecting DNA polymorphism, genotype identification and genetic diversity in wheat. Theoretical and Applied Genetics.100, 584-592.
 19. Ranjbar, M., Naghavi, M. R., Zali, A. A., Aghaii, M. J., Pirseiedi, M. & Mardi, M. (2008). Evaluation of Genetic Diversity of Aegilops crassa of Iran Using SSR Markers. Journal of Genetic Novin, 3(1), 29-38. (In Farsi)
 20. Röder, M. S., Korzun, V., Wendehake, K., Plaschke, J., Tixier, M. H., Leroy, P. & Ganal, M. W. (1998). A microsatellite map of wheat. Genetics, 149(4), 2007-2023.
 21. Romero, M. D., Montes, M. J., Sin, E., Lopez-Braña, I., Duce, A., Martin-Sanchez, J. A., Andrés, M. F. & Delibes, A. (1998). A cereal cyst nematode (Heterodera avenae Woll.) resistance gene transferred from Aegilops triuncialis to hexaploid wheat. Theoretical and Applied Genetics, 96(8), 1135-1140.
 22. Shiri, M., Mehrabi, A. A., Shahriari, F. & Bagheri, A. R. (2009). Genetic diversity assessment of Einkorn wheat populations of T.boeoticum and Turartu from West and North-West areas of Iran using SSR markers. Journal of Applied Biology, 22, 44-54. (In Farsi)
 23. Soltis, D. E. & Soltis, P. S. (2000). The role of genetic and genomic attributes in the success of polyploids. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(13), 7051-7057.
 24. Vanichanon, A., Blake, N. K., Sherman, J. D. & Talbert, L. E. (2003). Multiple origins of allopolyploid Aegilops triuncialis. Theoretical and Applied Genetics. 106(4), 804-810.