دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، مرداد 1397 
تغییرات فراسنجه‌های فیزیولوژیکی کلزا در پاسخ به کاربرد 24-اپی‌براسینولید و نانواکسید روی تحت تنش شوری

صفحه 23-33

10.22059/ijfcs.2017.227734.654278

شیرین مکاری فیروزسالاری؛ سعید خماری؛ رئوف سید شریفی؛ اسماعیل گلی کلانپا؛ کامبیز عزیزپور