دوره و شماره: دوره 49، شماره 4، اسفند 1397 
بررسی پایداری عملکرد لاین های امیدبخش ارزن دم روباهی (Setaria italica L.)

صفحه 161-173

10.22059/ijfcs.2018.248607.654426

رضا عطایی؛ علی مقدم؛ علی آذری نصرآباد؛ خلیل چابک؛ علی رضا صابری؛ بهنام زند؛ سید علی طباطبایی؛ خالد میری؛ وحید رهجو؛ محمد رزمی چرمخوران