بررسی روند تغییرات صفات مهم زراعی و عملکرد دانه در توده‌های بومی و ارقام زراعی گندم در طی چند دهه گذشته در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه تهران

چکیده

شناسایی رابطه بین عملکرد دانه و صفات مهم زراعی و آگاهی از روند تغییرات این صفات برای تعیین استراتژی برنامه‌های به‌نژادی بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور، تعداد 313 ژنوتیپ شامل 203 شماره از توده‌های بومی ایرانی و 110 رقم زراعی کشور به صورت طرح آگمنت با 3 رقم شاهد نوید، پیشتاز و آذر در 7 بلوک ناقص در سال زراعی 94-1393 در مزرعۀ تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران ارزیابی شدند. برای افزایش دقت و کاهش تغییرات محیطی، طرح آگمنت در سه موقعیت تکرار شد. تجزیه رگرسیون خطی بین صفات مورد بررسی با سال معرفی ارقام زراعی و سال جمع‌آوری توده‌های بومی نشان داد که صفات عملکرد دانه و وزن هزار دانه هم در ارقام زراعی و هم در توده‌های بومی در طول زمان افزایش معنی‌داری داشته‌اند در حالیکه صفت وزن سنبله فقط در ارقام زراعی افزایش معنی‌داری یافته بود. ارتفاع بوته و طول سنبله در ارقام زراعی کاهش معنی‌داری در طی تاریخ 74 ساله به‌نژادی نشان دادند ولی در توده‌های بومی تغییر معنی‌داری ایجاد نشده بود. ولی صفت تعداد دانه در سنبله که براساس نتایج تجزیه همبستگی، رگرسیون و تجزیه علیت به عنوان یکی از مهم‌ترین صفات مؤثر روی عملکرد دانه شناخته شده بود، در طول روند به‌نژادی هیچ گونه تغییر معنی‌داری اتفاق نیافتاده است. با توجه به اینکه ضریب تغییرات فنوتیپی و ژنتیکی بالایی در بین ارقام و توده‌های بومی برای این صفت مشاهده شده است، به نظر لازم است در برنامه‌های به‌نژادی در راستای انتخاب برای افزایش این صفت توجه بیشتری انجام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Trends in main agronomic traits and grain yield in wheat landraces and cultivars during the last decades in Iran

نویسندگان [English]

 • Hadi Ali Pour 1
 • Mohammad Reza Bihamta 2
 • Valiollah Mohammadi 2
 • Seyed Ali Peyghmbari 2
1 Urmia University
2 University of Tehran
چکیده [English]

It is of great importance in breeding strategies to know the relationship between grain yield and main agronomic traits and understand the trend of changes in traits during breeding history. To meet these objectives, 313 Iranian wheat genotypes including 203 Iranian landraces and 110 Iranian cultivars were planted in an augmented design along with three check cultivars repeated in seven blocks in 2014 on the research field of Agronomy and Plant Breeding, University of Tehran. In order to increase accuracy and decrease environmental variation, the experiment has been replicated in three different location. Linear regression analysis between investigated characteristics and year of cultivar release and year of collection of landraces showed that the grain yield and thousand grain weight were significantly increased in both cultivars and landraces while spike weight was only significantly increased in the cultivars. Plant height and spike length were significantly decreased only in the cultivars during 74 years of breeding programs. No significant changes, however, was observed in the landraces. Although the number of grain/spike was known as the most important and effective traits on grain yield based on the results of correlation and path analyses, there was no any significant change for this trait during breeding programs. Since there were high phenotypic and genetic coefficient of variation for this trait, it could be one the most important traits in future breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Wheat
 • cultivars
 • landraces
 • Correlation analysis
 • genetic gain
 1. Ali, Y., Atta, B. M., Akhter, J., Monneveux P. & Lateef, Z.  (2008). Genetic variability, association and diversity studies in wheat (Triticum aestivum L.) germplasm. Pakistan Journal of Botany, 40(5), 2087-2097.
 2. Aghayee Sarbarzeh, M. & Amini, A. (2011). Genetic Variability for Agronomy Traits in Bread Wheat Genotype Collection of Iran. Seed and Plant Improvement Journal, 27(1), 581-599. (In Farsi)
 3. Anonymous. (2009). Ministry of Agricultural Jahad. The results of a survey in wheat and barley in 2008-2009 growing season. pp. 50. (In Farsi).
 4. Anonymous. (2014). Concise report on the world population situation in 2014. Department of Economic and Social Affairs of the United Nations. United Nations. New York. 38 pp.
 5. Araus, J. L., Slafer, G. A., Royo, C. & Serreat, M. D. (2008). Breeding for yield potential and stress adaptation in cereals. Critical Reviews in Plant Sciences, 27, 377–412.
 6. Arshad, Y. & Zahravi, M. (2011). Identification of drought tolerant genotypes in selected wheat genetic resources in the National Plant Gene-Bank of Iran. Iranian Journal of Crop Science, 13(1), 157-177. (In Farsi)
 7. Baloch, A.W., Baloch, M., Baloch, I. A., Mari, S. N., Mandan, D. K. & Abro, S. A. (2014). Association and Path Analysis in Advance Pakistani Bread Wheat Genotypes. Pure and Applied Biology, 3(3), 115-120.
 8. Bergale, S., Billore, M., Holkar, A. S., Ruwali, K. N. & Prasad, S. V. (2002). Pattern of variability, character association and path analysis in wheat (Triticum aestivum L.). Agricultural Science Digest, 22(4), 258-260.
 9. Brancourt-Hulmel, M., Doussinault, G., Lecomte, C., Bérard, P., Le Buanec, B. & Trottet, M. (2003). Genetic improvement of agronomic traits of winter wheat cultivars released in France from 1946 to 1992. Crop science, 43(1), 37-45.

10. Esmaeilzadeh Moghaddam, M., Jalal Kamali, M. R., Aghaee, M., Afshari, F. & Roustaii, M. (2009). Status of Wheat and Wheat Rusts in Iran. In: R.A. McIntosh (ed.), Borlaug Global Rust Initiative 2009 Technical Workshop Proceedings. 17-20 March 2009. Cd. Obregon, Mexico:BGRI, pp. 155-158.

11. Esmaeilzadeh Moghaddam, M., Jalal Kamali, M. R., Anet, Z., Roshani, M., & Ghodsi, M. (2014). Temporal variation in phenological characteristics, grain yield, and yield components of spring bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars released in Iran between 1952 and 2009. Crop Breeding Journal, 4(1), 57-64. (In Farsi).

12. Food and Agriculture Organization. (2009). FAOSTAT. http://Faostat.Fao.Org

13. Hassan, S.E. & Khaliq, I. (2008). Quantitative inheritance of some physiological traits for spring wheat under two different population densities. Pakistan Journal of Botany,40, 581-587.

14. Joudi, M., Ahmadi, A., Mohammadi, V., Abbasi, A. & Mohammadi, H. (2014). Genetic changes in agronomic and phenologic traits of Iranian wheat cultivars grown in different environmental conditions. Euphytica, 196(2), pp.237-249.

15. Khodarahmi, M. & Vazan, S. (2010). Trends in morphological and quantitative traits in bread wheat using introduced varieties during the last six decades in Iran. Journal of Agronomy and Plant Breeding, 6(1), 29-42. (In Farsi).

16. Lopez, M. S., Reynolds, M. P., Manes, Y., Singh, R. P., Crossa, J. & Braun, H. J. (2012). Genetic yield gain and changes in associated traits of CIMMYT spring breed wheat in a “Historical” set representing 30 years of breeding. Crop Science, 52, 1123-1131.

17. Manes, Y., Gomez, H. F., Pohl, L., Reynolds, M., Braun, H. J. & Trethowan, R. (2012). Genetic yield grain of the CIMMYT international semi-arid wheat yield traits from 1994 to 2010. Crop Science, 52, 1543-1552.

18. Marcussen, T., Sandve, S. R., Heier, L., Spannagl, M., Pfeifer, M., Jakobsen, K. S., Wulff, B. B., Steuernagel, B., Mayer, K.F., Olsen, O.A. & International Wheat Genome Sequencing Consortium. (2014). Ancient hybridizations among the ancestral genomes of bread wheat. Science, 345(6194), 1250092.

19. Meyari, S., Nouri, F., Sasani, S., Najafian, G. & Aghayari, F. (2013). Correlation and Path Analysis of Grain Yield and Yield Components of Some Bread Wheat (Triticum aestivem L.) Genotypes under Normal and Source Restriction Conditions. International Journal of Farming and Allied Sciences, 2(23), 1065-1069.

20. Navabpour, S. & Kazemi, G. (2013). Study the relations between grain yield and related traits in wheat by path analysis. Electronic Journal of Crop Production, 6(1), 191-203. (In Farsi).

21. Qin, X., Zhang, F., Liu, C., Yu, H., Cao, B., Tian, S., Liao, Y. & Siddique, K. H. (2015). Wheat yield improvements in China: Past trends and future directions. Field Crops Research, 177, 117-124.

22. Royo, C., Alvaro, F., Martos, V., Ramdani, A., Isidro, J., Villegas, D., Garcia del Moral, L. F. (2007). Genetic changes in durum wheat yield components and associated traits in Italian and Spanish varieties during the 20th century. Euphytica, 155, 259-270

23. Sadegh gol Moghadam, R., Khodarahmi, M. & Ahmadi, G. H. (2011). Study of genetic diversity and factor analysis for grain yield and other morphological traits under drought stress condition. Journal of Agronomy and Plan Breeding, 7(1), 133-147. (In Farsi)

24. Salamini, F., Ozkan, H., Brandolini, A.‌, Schafer-Pregal, R. & Martin, W. (2002). Genetics and geography of wild cereal domestication in the near East. Nature Reviews Genetics, 3, 429-441.

25. Sami U. A., Khan, A. S., Raza, A. & Sadique, S. (2010). Gene action analysis of yield and yield related traits in spring wheat (Triticum aestivum L.).  International Journal of Agriculture and Biology, 12, 125–128.

26. Sanchez-Garcia, M., Royo, C., Aparicio, N., Martín-Sánchez, J. A. & Alvaro, F. (2013). Genetic improvement of bread wheat yield and associated traits in Spain during the 20th century. The Journal of agricultural science, 151(1), 105-118.

27. SAS, Statistical Analyses Statistical. (2009). User's guide: Statistics. SAS Institute Inc, Cary, NC, 956.

28. Sener, O., Arslan, M., Soysal, Y., & Eryman, M. (2009). Estimates of relative yield potential and genetic improvement of wheat cultivars in the Mediterranean region. Journal of Agricultural Science, 147, 323–332

29. Shahryari, R., Eshgh, A. G., Mollasadeghi, V. & Serajamani, R. (2013). Separating correlation coefficients into direct and indirect effects of important morphological traits on grain yield in 28 bread wheat genotypes under terminal drought stress. International Journal of Farming and Allied Sciences, 2(24), 1210-1216.

30. Shearman, V. J., Sylvester-Bradley, R., Scott, R. K. & Foulkes, M. J. (2005). Physiological processes associated with wheat yield progress in the UK. Crop Science, 45, 175–185.

31. Soufizadeh, S., Zand, E., Deyhem fard, R. & Esmaeilzadeh, S. (2014). Trends of yield and some morphological traits in wheat (Triticum aestivum L.), corn (Zea mays L.) and rice (Oryza sativa L.) during last several decades in Iran. Iranian Journal of Field Crops Research, 12(3), 343-359. (In Farsi).

32. SPSS, IBM. (2012). Statistical package for the social sciences. International Business Machines Corporation SPSS Statistics, Armonk, NY, USA.

33. Tian, Z., Jing, Q., Dai, T., Jiang, D. & Cao, W. (2011). Effects of genetic improvements on grain yield and agronomic traits of winter wheat in the Yangtze River Basin of China. Field Crops Research, 124 (3), 417-425.

34. Zheng, T. C., Zhang, X. K., Yin, G. H., Wang, L. N., Han, Y. L., Chen, L., Huang, F., Tang, J. W., Xia, X. C. & He, Z. H. (2011). Genetic gains in grain yield, net photosynthesis and stomatal conductance achieved in Henan Province of China between 1981 and 2008. Field Crops Research, 122(3), 225-233.

 1. Zhou, Y., He, Z. H., Sui, X. X., Xia, X. C., Zhang, X. K. & Zhang, G.S. (2007). Genetic improvement of grain yield and associated traits in the northern China winter wheat region from 1960 to 2000. Crop Science, 47(1), 245-253.