دوره و شماره: دوره 41، شماره 1 - شماره پیاپی 198516، بهار 1389 
4. بررسی بیان ژن‌های جو در پاسخ به تنش اسمزی با استفاده از فن‌آوری درشت‌آرایه

حسینعلی رامشینی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ سید علی پیغمبری؛ منصور امیدی؛ پاتریک شوایزر


8. بررسی فیزیولوژیک دفع سدیم در بافت‌های مختلف ارقام حساس و متحمل به شوری گندم (Triticum aestivum L.)

افراسیاب راهنما قهفرخی؛ کاظم پوستینی؛ رضا توکل افشاری؛ علی احمدی؛ هوشنگ علیزاده


10. شناسائی ژن‏های کمّی مرتبط با تحمل به سرما در گندم زمستانه (Triticum aestivum L.)

رضاقلی میرفخرایی؛ محسن مردی؛ علیرضا طالعی؛ سیروس محفوظی؛ عباسعلی زالی


11. بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام بومی و سنتتیک یونجه با نشانگر پروتئین ذخیره‌ای بذر

حسن مانوسی؛ مصطفی ولیزاده؛ سعید زهتاب سلماسی؛ سعید اهری زاد؛ محمود سلوکی


12. ارزیابی تنوع فنوتیپی اکوتیپ‌های یونجه ‌ (Medicago sativa)ایران

مهدی رضایی؛ رضا معالی امیری؛ محمدرضا نقوی؛ رحمت محمدی؛ محمد مهدی کابلی


15. نشانمند کردن ژن‌های برگرداننده باروری بوسیله تجزیه کلاس مغلوب در برنج

سعید یاراحمدی؛ محمد مهدی سوهانی؛ ابوبکر جوهرعلی؛ بابک ربیعی؛ علی اکبر عبادی


17. ارزیابی شاخص‌های تحمل خشکی در ارقام سیب‌زمینی

کرامت ربیعی؛ محمود خدامباشی؛ عبدالمجید رضائی


20. تجزیه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‎های جولخت (Hordeum vulgare L.)

شهرام بهرامی؛ محمد رضا بی همتا؛ محمد سالاری؛ محمود سلوکی؛ احمد یوسفی