تاثیر مقادیر و تقسیط نیتروژن بر انتقال مجدد ماده خشک در ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.)

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر مقادیر و تقسیط کود نیتروژن بر میزان انتقال مجدد ماده خشک ارقام مختلف برنج، آزمایشی در سال زراعی 1384 در موسسه تحقیقات برنج کشور (آمل) بصورت کرتهای دوبار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار با سه عامل مقادیر کود نیتروژن (100، 150 و 200 کیلوگرم در هکتار از منبع اوره)، تقسیط کود نیتروژن (به نسبت‌های متغیر در مراحل کاشت، پنجه‌زنی و خوشه رفتن به ترتیب شامل S1 (50%، 25% و 25% )، S2 ( 25%، 50% و 25%) و S3 (25%، 25% و 50%) و رقم (طارم، شفق و هیبریدGRH1) انجام گرفت. نتایج نشان داد که مقادیر و تقسیط کود نیتروژن بر مقدار انتقال مجدد ماده خشک کل اندام‌های هوایی، ساقه و برگ‌ها (غیر از برگ پرچم) اثر معنی‌دار داشته، بطوریکه بالاترین مقدار انتقال مجدد ماده خشک از ساقه و کل اندام هوایی مربوط به رقم شفق بود. همچنین بیشترین مقدار انتقال مجدد در سطح کودی 100 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. در بین سطوح تقسیط نیز، تقسیط نوع اول (50%، 25% و 25%) بالاترین مقدار انتقال مجدد ماده خشک را به خود اختصاص داد. در میان ارقام برنج، هیبریدGRH1 دارای بیشترین مقدار انتقال مجدد ماده خشک از برگ پرچم و سایر برگ‌ها بود. براساس داده‌های حاصله انتقال مجدد ماده خشک از اندام‌های هوایی (**60/0=r)، ساقه (**62/0=r) و سایر برگ‌ها (**34/0=r) از همبستگی مثبت و معنی‌داری با عملکرد شلتوک برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Nitrogen Rates and Split Application on Dry Matter Remobilization in Different Rice (Oryza sativa L.) Cultivars

نویسندگان [English]

  • Hossein Kazemi posht Masari
  • Hematolah apairdashti
  • MohammadAli Bahmanyar
  • Morteza Nasiri
چکیده [English]

To investigate the effect of nitrogen rate and split form of application on dry matter remobilization among different rice cultivars, a field experiment was carried out in the Rice Research Institute of Iran (Amol) – during 2005. A split–split experiment on the basis of a randomized complete block design with 3 replications involving 3 factors was employed in which fertilizer rates (100, 150 and 200 kgha-1 from urea source), split form of fertilizer application (in varied ratios at the stages of transplanting, tillering and heading namely: S1 (50%, 25% and 25%), S2 (25%, 50% and 25%) and S3 (25%, 25% and 50%)) and finally crop cultivar (Tarom, Shafagh and GRH1 Hybrid) constituted the treatments. Results indicated that nitrogen fertilizer rates and split application exerted a significant effect on dry matter remobilization in total shoot, stem and leaves (except flag leaf), in which among the experimented cultivars, Shafagh stood top in terms of stem and total shoot dry matter remobilization. Also, among the fertilizer rates application the highest rate of dry matter remobilization was related to the 100 kg nitrogen fertilizer level. Among split form of applications, the first form (50%, 25% and 25%) treatment resulted in the highest rate of dry matter remobilization. The highest rate of dry matter remobilization in other leaves and in flag leaf belonged to GRH1 hybrid. Based on the obtained results, dry matter remobilization of total shoot (r=0.60**), stem(r=0.62**) and other leaves (r=0.34**) had significant and positive correlation with paddy yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dry matter
  • nitrogen
  • remobilization
  • Rice cultivars
  • Split application