نشانمند کردن ژن‌های برگرداننده باروری بوسیله تجزیه کلاس مغلوب در برنج

نویسندگان

چکیده

نشانمند کردن ژن‌های برگرداننده باروری برای نرعقیمی ژنتیکی سیتوپلاسمی نوع WA با استفاده از 10000 بوته جمعیت F2 حاصل از تلاقی دو رقم IR58025A در IR42686R انجام شد. این مطالعه اصولاً به منظور کاهش فاصله نشانگرهایی انجام شد که در حال حاضر برای ژن‌های RF شناسایی شده‌اند. این جمعیت F2 از آن جهت منحصر بفرد بوده است که امکان شناسایی و نشانمند کردن 4 ژن RF بر روی کروموزومهای 1، 7، 10 و12 آن وجود دارد. ژن RF3 بر روی کروموزوم 1 بین دو نشانگر ریزماهواره RM443 و RM315 در فاصله ژنتیکی 3/3 و 2/20 سانتی‌مورگان شناسایی شد. ژن RF6 که بر روی کروموزوم 10 قرار دارد بین دو نشانگر ریزماهواره RM6737 و RM271 با فاصله بسیار نزدیک 2/2 و 3/4 سانتی‌مورگان شناسایی شد. در این تحقیق یک نشانگر ریزماهواره جدید همبسته با ژن RF7 بر روی کروموزوم 12 با فاصله ژنتیکی 8/7 سانتی‌مورگان از ژن مذکور بنام RM519 گزارش شده است. در این مطالعه همچنین تایید شد که نشانگر ریزماهواره RM6344 بر روی کروموزوم 7 با فاصله 2/12 سانتی‌مورگان با ژن RF4 همبسته بود. شناسایی و نشانمند کردن نشانگرهای ریزماهواره که با 4 ژن RF با فاصله کمی همبسته باشند برای اصلاح گران ارقام هیبرید جهت انتخاب بسیار مفید خواهد بود. علاوه بر این، هرمی کردن ژن‌های RF با دیگر منابع ژنتیکی نرباروری شناخته شده، جهت توسعه لاینهای بازگرداننده باروری قوی امکان‌پذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tagging of Fertility Restorer Loci Using Recessive Class Analysis in Wild Abortive Cytoplasmic Male Sterility System in Rice

نویسندگان [English]

  • Saeed YarAhmadi
  • MohammadMahdi Sohani
  • Abubakr JoharAli
  • Babak Rabiei
  • AliAkbar Ebadi
چکیده [English]

Tagging of restorer genes for wild abortive (WA) of cytoplasmic male sterility was carried out by studying 10000 individuals from an F2 population of a cross between IR58025A × IR42686R. This study was primarily carried out to reduce the distance of the already known markers for RF gene. This F2 population was identified to be unique as four RF genes could be tagged to SSR markers on chromosomes 1, 7, 10, & 12. The RF3 gene on chromosome 1 was flanked on either side with RM443 and RM315 at a genetic distance of 3.3 and 20.2 CM, respectively. RF6 located on chromosome 10, was flanked with tightly linked SSR markers on either side at a genetic distance of 2.2 and 4.3 CM. Here a new molecular marker RM519 is reported to be linked to RF7 on chromosome 12 at a genetic distance of 7.8 CM. Moreover, RM6344 was confirmed to be linked to RF4 on chromosome 7 at a genetic distance of 12.2 CM. Tagging of closely linked flanking SSR markers to four RF genes will be extremely useful for breeders to have this source screened. In addition, pyramiding of each RF genes with other known sources will be an excellent provision for developing super restorers

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • Hybrid rice
  • Microsattelite marker
  • RF genes