بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام بومی و سنتتیک یونجه با نشانگر پروتئین ذخیره‌ای بذر

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت سنتتیک یک (1Syn) با جمعیت آزادگرده افشان نسل اول (2Syn) و یکی از ارقام والدی(قره‏یونجه)، حدود 35 تا 50 فرد از هر جمعیت از طریق سه نوع پروتئین ذخیره‌ای تک بذر مورد مطالعه قرار گرفتند. انجام الکتروفورز SDS-PAGE پروتئین‌های ذخیره‌ای تک بذر ( S2, S1 و S3) برای سه جمعیت یونجه نشان داد که میانگین فاصله افراد درون جمعیتی براساس ضریب تطابق ساده در 1Syn و قره‏یونجه به ترتیب 0054/0±274/0 و 0081/0±270/0 بدون اختلاف معنی‌دار هستند ولی این میانگین در جمعیت 2Syn بطور معنی‌داری کمتر و برابر 0081/0 ± 251/0 بود که نشان‌دهنده شباهت بیشتر افراد در نسل 2Syn است. بنابراین نتایج حاصله نشان داد که جمعیت سنتتیک یک و قره‏یونجه در پروتئین‌های بررسی شده (,S2, S1 S3 و پروتئین‌های کل) بیشترین فاصله ژنتیکی درون جمعیتی را به خود اختصاص داده‌اند. اطلاع از فاصله ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای پروتئینی در کنار نشانگرهای دیگر از جمله مورفولوژیکی و دی.ان.ای می‌تواند در شناسائی والدین مناسب برای برنامه‌های دورگ‌گیری و توسعه هیبرید مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Genetic Diversity in Landraces and Syntetic Cultivars of Alfalfa Using Seed Storage Protein

نویسندگان [English]

  • hasan manousi
  • Mostafa Valizadeh
  • Saeed ZehtabSalmasi
  • Saeed AhariZad
  • Mahmoud Soluki
چکیده [English]

This investigation was conducted to compare the genetic variation of alfalfa Syn0 vs Syn1 and Ghara Yonja (parental cultivar) using seed storage proteins. Results of electrophoresis SDS-PAGE in seed storage protein, indicated that there are no significant differences between the means of distance intra-population obtained for Syn0 and Ghara Yonja (0.274 ± 0.0045, 0.270 ± 0.0081, respectively) as based upon simple matching coefficient. The mean of Syn1 genetic distance was significantly lower (0.251 ± 0.0081) than those of Syn0 and Ghara Yonja, indicating more similarity of intra-population in Syn1. Therefore, the results demonstrated the most within population genetic distance of Syn0 and Ghara Yonja in the inspected proteins (S1, S2, S3, total proteins). Information concerning genetic distance by protein marker along with other techniques such as morphological and DNA marker technique can be useful for an identification of suitable parents in hybridization breeding programs and as well in development of hybrids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Alfalfa
  • Generation diversity
  • Protein marker
  • Syn0