بررسی اثر تنش خشکی بر سیستم آنتی‌اکسیدانتی گیاهچه‌های برخی از اکوتیپ‌های یونجه چند ساله

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و مقایسه‌ میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت در گیاهچه ده اکوتیپ‌ یونجه‌ی چند ساله در سه سطح تنش خشکی با یک آزمایش فاکتوریل10 × 3 و 3 تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اکوتیپ‌ها، سطوح تنش و اثرات متقابل آن‌ها اثر معنی‌داری بر سطح فعالیت کلیه‌ی آنزیم‌های مورد بررسی داشته‌اند. نتایج ‌مقایسه میانگین نیز نشان داد که تنش متوسط خشکی (4- بار) بیشترین سطح فعالیت چهار نوع آنزیم مورد مطالعه را به همراه داشته در حالیکه تنش شدیدتر (6- بار) احتمالاً با تخریب سیستم سنتز پروتئین، موجبات کاهش سطح فعالیت این آنزیم‌ها را فراهم نموده است. مقایسه میانگین سطح فعالیت آنزیم‌ها نیز نشان داد که سوپراکسیددیسموتاز و پراکسیداز به ترتیب با میانگین تغییرات جذب 1/780 و 2/8 میلی‌گرم پروتئین در دقیقه، بیشترین و کمترین سطح فعالیت آنزیمی را داشته‌اند. اکثر اکوتیپ‌های مورد بررسی نیز روند تغییرات فعالیت آنزیمی مشابهی را در سطوح مختلف خشکی نشان دادند. با این حال روند تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز در اکوتیپ‌های خارجی کاملاً متفاوت نسبت به اکوتیپ‌های ایرانی بود به گونه‌ای که فعالیت آنزیم پراکسیداز در تنش خشکی متوسط و شدید روندی کاهشی داشت. این در حالی بودکه اکوتیپ‌های ایرانی در تنش خشکی متوسط با افزایش و در تنش شدید خشکی با کاهش فعالیت آنزیم پراکسیداز، عکس‌العمل نشان دادند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Effect of Drought Stress on Antioxidant System in Seedlings of Some Perennial Alfalfa Ecotypes

نویسندگان [English]

  • Kamal SadatEsmaelan
  • Seyed AliMohammad ModaresSanavi
  • Saeed Hajilouei

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • Alfalfa
  • Antioxidant Enzymes
  • Drought stress