اثر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام ماش در شرایط اقلیمی خوزستان

نویسنده

چکیده

تراکم گیاهی از طریق تغییر در رشد رویشی و بهره‌وری از عوامل محیطی بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه ماش تاثیر میگذارد. این تغییرات در بهار سال زراعی 1385 در مزرعه پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین واقع درملاثانی، شمال شرقی اهواز، با طرح بلوکهای کامل تصادفی و به صورت فاکتوریل با چهار تکرار بررسی گردید. فاکتور اول شامل چهار فاصله کاشت (10، 15، 20 و 25 سانتیمتر) و فاکتور دوم شامل سه رقم ماش (گوهر، VC1973A و NM92) بود. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین عملکرد دانه با تراکم 3/13 بوته در مترمربع و با فاصله بوته 15 سانتیمتر (3471 کیلوگرم در هکتار) برای رقم NM92 و کمترین عملکرد دانه با تراکم 20 بوته در مترمربع به فاصله 10 سانتیمتر (2115 کیلوگرم در هکتار) و برای رقم گوهر حاصل شد. از بین اجزای عملکرد، تعداد غلاف در مترمربع بیشتر از سایر اجزاء، افزایش عملکرد دانه را توجیه می‌کند. افزایش یا کاهش تراکم هر دو عامل محدود کننده‌ی عملکرد دانه‌ی ماش محسوب می-شوند. افزایش تراکم باعث زیاد شدن رقابت بین گونه‌ای و کاهش تراکم سبب عدم دستیابی به پتانسیل گیاهی می‌شود. لذا انتخاب تراکم مناسب گیاهی (3/13 بوته در مترمربع) با توجه به رقم مناسب NM92 در شرایط مشابه با آزمایش حاضر می‌تواند مطلوب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Plant Density on Yield and Yield Components of Mungbean in Khoozestan Growing Conditions

نویسنده [English]

  • Ghodratolah Fathi
چکیده [English]

Plant density affects yield components and seed yield by influencing the changing vegetative growth and environmental resources. These effecting factors were studied in the spring of 2006 at Ramin Agricultural Research and Natural Resources University, Mollasani in Northeast of Ahwaz, using a randomized complete block design of a factorial layout with 4 replications. Main factors were planting density of 4 levels (10, 15, 20 and 25 cm) and 3 cultivar levels (Gohar, VC1973A and NM92). The highest seed yield was obtained in plant density of 13.3 plants/m2, 15 cm planting distance (3471 kg/ha), for NM92 cultivar, and the lowest yield obtained at a density of 20 plants/m2, 10 cm planting distance (2110 kg/ha), for Gohar cultivar. Among yield components, pod number per unit area made the most contribution to seed yield. Any change of increase or decrease in plant density as compared to optimum, limited seed yield of the crop mungbean. Increase in plant density enhanced intercompetition while decrease in plant density reduced yield potential. Therefore, NM92 cultivar with a plant density of 13.3 plants/m2 might be suggested as appropriate for growing mungbean under conditions similar to those in this experiment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • Cultivar
  • Mungbean
  • Planting density