کاربرد علف‌کش ارادیکان (EPTC + دی کلرواستامید) به روش سم‌آبیاری و مقایسه آن با روش معمول مصرف در کنترل علف‌های هرز ذرت (Zea mays L.)

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی کارآیی مصرف علف‌کش ارادیکان به روش سم‌آبیاری و مقایسه آن با روش معمول، از نظر کاهش تراکم و بیوماس علف‌های‌هرز و عملکرد دانه ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل همراه با سه شاهد در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1385 در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج) اجرا شد. روشهای مصرف ارادیکان در 4 سطح شامل کاربرد ارادیکان به صورت: 1) روش معمول مصرف، 2) سم آبیاری با آبیاری اول، 3) سم آبیاری با آبیاری دوم، 4) سم آبیاری به صورت غلظت خرد شده در آبیاری اول و دوم بود. غلظت‌های مختلف ارادیکان (به فرم تجاری) در سه سطح شامل: 1) 5/4 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار (غلظت توصیه شده)، 2) 15/3 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار و 3) 85/5 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. سه تیمار شاهد عبارت بودند از شاهد آلوده به علف هرز، شاهد عاری از علف هرز و آترازین+آلاکلر (در مقادیر توصیه شده به عنوان علف‌کش رایج در ذرت). نتایج نشان داد که روش معمول مصرف ارادیکان بالاترین راندمان (8/80%) را از نظر کاهش تراکم مجموع گونه‌های علف‌های هرز در اوایل فصل رشد ذرت داشت، اما در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک تفاوتی از این نظر بین روش معمول مصرف و سم آبیاری با آبیاری دوم دیده نشد. کارآیی این دو تیمار از نظر تاثیر بر بیوماس علف‌های هرز نیز در اول فصل و در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک ذرت یکسان بود. کمترین تاثیر از نظر کاهش تراکم و بیوماس علف‌های هرز چهار هفته پس از کاشت و در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک ذرت از تیمار سم آبیاری با آبیاری اول بدست آمد. بالاترین عملکرد دانه ذرت نیز در بین روش‌های مصرف مربوط به تیمار روش معمول مصرف بود که با تیمار سم آبیاری با آبیاری دوم در یک گروه آماری قرار گرفت. تفاوتی بین غلظت توصیه شده و غلظت حداکثر از نظر کاهش تراکم، کاهش بیوماس علف‌های هرز و عملکرد دانه ذرت، بجز در مورد صفت بیوماس علف‌های هرز 4 هفته پس از کاشت، دیده نشد. ضمن اینکه ارزش همه صفات بررسی شده، در تیمار آترازین+آلاکلر بالاتر از تیمارهای ارادیکان بود. در مجموع چنانچه کشاورزان تمایل به کاربرد ارادیکان از طریق سم‌آبیاری را داشته باشند، مصرف ارادیکان با غلظت 85/5 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار همراه با آبیاری دوم در ذرت توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Herbigation and Conventional Method of Eradicane (EPTC+Dichloroacetamide) Application in Controlling Weeds in Corn Crop

نویسندگان [English]

  • eshagh Keshtkar
  • Hasan Alizadeh
  • Fariborz Abbasi
چکیده [English]

To investigate the efficiency of Eradicane application, using herbigation as compared with conventional method (spraying), concerning weed biomass and density reduction and change in corn grain yield, a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design in 2006 at Research Fields of University of Tehran (Karaj). Eradicane was applied at 4.5 (labeled rate), 3.15 or 5.85 kg ai/ha while applying four application methods, namely: conventional spraying, herbigation via the first irrigation, herbigation via the second irrigation and applying Eradicane through both the first and second irrigations each at half a dose of a single application rate. Weed infested, weed free and Atrazine plus Alachlor (at labeled rate, 0.8+2.4 kg ai/ha) were also included as controls. The results showed the least weed density at early growth season observed with conventional spraying method. However, at physiological maturity stage, there was no significant difference between conventional spraying and herbigation (via the second irrigation). Both conventional spraying and herbigation (via the second irrigation) had the same efficacy in reducing weed biomass at season-long. Herbigation via the first irrigation did not provide an acceptable weed control, since the highest weed biomass and density accompanied this treatment. Maximum corn grain yield was obtained with conventional spraying, however, it did not differ from herbigation via the second irrigation. Eradicane applied at either rates of 4.5 or 5.85 kg ai/ha resulted in the highest corn grain yields along with the least weed biomass or density. No Eradicane treatment yielded as much grain as Atrazine plus Alacholr, because of not being as effective in controlling weeds. However, if farmers are about to apply Eradicane through furrow irrigation, a herbigation via the second irrigation at a maximum rate of 5.85 kg ai/ha could be recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conventional spraying
  • Corn
  • Eradicane
  • Herbigation
  • Weed control