ارزیابی شاخص‌های تحمل خشکی در ارقام سیب‌زمینی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی شاخص‌های مقاومت به خشکی در هشت رقم سیب‌زمینی مارادونا، راموس، ری‌مارکا، دیامانت، اگریا، مارفونا، آئولا و دراگا و تعیین بهترین شاخص‌ها و شناسایی متحمل‌ترین رقم مورد بررسی با استفاده از عملکرد اندازه‌گیری شده در شرایط معمول و کمبود آب، دو آزمایش جداگانه در دو رژیم آبیاری در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در یکی از مزارع تکثیر بذر سیب‌زمینی استان چهارمحال و بختیاری در کیلومتر 10 بروجن-شهرکرد اجرا شد. شاخص‌های میانگین هندسی‌بهره‌وری، میانگین ‌بهره‌وری، تحمل‌تنش و تحمل تنش تغییریافته که دارای ضریب همبستگی بسیار معنی‌داری با عملکرد در هر دو محیط بودند، به عنوان شاخص‌های مناسب در شناسایی ارقام متحمل به شرایط کمبود آب در سیب‌زمینی معرفی شدند. همچنین با انجام تجزیه مؤلفه‌های اصلی و ترسیم نمودار بای‌پلات، ارقام راموس و ری‌مارکا به عنوان ارقام مناسب‌تر در این مطالعه با پتانسیل عملکرد بالا و متحمل به شرایط کمبود آب در شرایط آزمایشی این تحقیق معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Drought Tolerance Indices in Potato (Solanum tuberosum L.) Cultivars

نویسندگان [English]

  • Keramat Rabiei
  • Mahmoud Khodambashi
  • AbdolMajid Rezaei
چکیده [English]

To study drought resistance indices of eight potato cultivars and to determine the most tolerant variety, two experiments were conducted in the form of complete randomized block design with three replications (stress and non-stress conditions) in 2002. Seven indices, SSI, TOL, STI, MSTI, GMP, TOL , and MP were used to determine tolerant varieties. It was found that MP, STI, GMP, and MSTI were appropriate indices since they were correlated with yield in both stress and non-stress conditions. Using three dimensinal diagram, four defined groups of Fernandez were determined. The cultivars, Remarca, Ramus, Maradona and Agria were high yielding in both conditions and were classified in group A. The results of biplot diagram and MP, STI, MSTI and GMP indices, showed that Ramus and Remarca are the most tolerant varieties for drought stress conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • Drought resistance indices
  • potato
  • Principal component analysis