اثر فواصل آبیاری بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه‌ای

نویسندگان

چکیده

تولید محصولات زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان بصورت عمده‌ای تحت تاثیر میزان رطوبت می‌باشد در این مناطق گیاهان علوفه‌ای نقش مهمی در تغذیه دا‌م‌ دارند. به منظور بررسی اثر فواصل آبیاری بر ویژگی‌های مورفولوژیکی ارزن (americanum L. Pennisetum)، سورگوم
(Sorghum bicolor L.) و ذرت (L. Zea mays) علوفه‌ای آزمایشی با استفاده از طرح کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال زراعی 1381-1380 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد بطوریکه در کرت‌های اصلی فواصل آبیاری (یک‌هفته (1I) ـ دوهفته (2I) ـ سه‌هفته (3I) ـ چهارهفته (4I)) و گونه‌های مختلف زراعی علوفه‌ای در سه سطح (ذرت (C)، ارزن (M) و سورگوم (S)) در کرت‌های فرعی با چهار تکرار قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از عملکرد علوفه خشک، ارتفاع بوته ، قطر ساقه، تعداد گره، تعداد پنجه در بوته، عملکرد برگ، عملکرد ساقه، عملکرد غلاف برگ، عملکرد گل‌آذین و نسبت برگ به ساقه. نتایج حاصله نشان داد که کلیه صفات مورد مطالعه بجز تعداد پنجه در بوته و نسبت برگ به ساقه بین فواصل مختلف آبیاری در برداشت اول تفاوت معنی‌داری داشتند، همچنین در این برداشت بین گیاهان مورد مطالعه از نظر کلیه صفات اختلاف معنی‌داری مشاهده شد و در برداشت دوم بین فواصل مختلف آبیاری از نظر کلیه صفات اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. بر اساس نتایج حاصله ذرت علوفه‌ای در فواصل آبیاری یک‌هفته و چهارهفته به ترتیب بیشترین (24/17 تن در هکتار) و کمترین عملکرد ماده خشک (41/3 تن در هکتار) را دارا بود سورگوم علوفه‌ای نیز در فواصل آبیاری چهارهفته کمترین عملکرد ماده خشک (41/3 تن در هکتار) را تولید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Irrigation Intervals on the Yield and Morphological Characteristics of Forage Millet, Sorghum and Corn

نویسندگان [English]

  • Jafar Nabati
  • Parviz RezvaniMoghadam
چکیده [English]

Crop production in arid and semi arid environments has been affected by drought stress. Forage production have important role on animal production in this area. In order to determine the effect of irrigation intervals on the yield and morphological characteristics of forage millet, sorghum and corn, an experiment was conducted in a split plot with a randomized complete block design with four replications. The main plots include irrigation intervals (one week (I1), two weeks (I2), three weeks (I3) and four weeks (I4)) and the subplots include three different forage species: Millet (M), Sorghum (S) and Corn (C). Dry matter, plant height, stem diameter, number of nodes, number of tillers per plant, leaf yield, stem yield, sheath yield, inflorescence yield and leaf/stem ratio were recorded. The results showed that there were significant differences between irrigation intervals for number of tillers per plant and leaf/stem ratio at the first harvest. In addition significant differences were observed between different forage species on all studied traits at the first harvest. Irrigation intervals and different forage species had significant effect on all traits at the second harvest. The highest and the lowest total dry matter yields (17.24 vs.3.41 ton/ha) in corn were obtained at one and four weeks irrigation intervals, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • Drought
  • dry matter yield
  • Forage yield