بررسی واکنش ارقام و اندازه های مختلف ریزغده‌های سیب‌زمینی به تیمارهای خواب-شکنی

نویسندگان

چکیده

به منظور کوتاه کردن دوره خواب ریز غده‌های سیب‌زمینی و قابلیت کشت آنها به مدت کمی پس از برداشت، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه فاکتور و سه تکرار در شرکت کشت بافت پیشتاز واقع در شهرستان کرج انجام گرفت. فاکتور اول شامل سه رقم آگریا، مارفونا و بورن، فاکتور دوم شامل سه وزن ریز غده 3/0، 7/0 و 5/1 گرم و فاکتور سوم شامل دو روش خواب شکنی با استفاده از اسید جیبرلیک و دی‌سولفید کربن و بدون تیمار (شاهد) بودند. نتایج نشان داد که در ارقام آگریا و مارفونا، اسید جیبرلیک به ترتیب با میانگین 72 و 35 درصد و کربن دی سولفید به ترتیب با میانگین74 و 46 درصد کاهش طول دوره خواب، بیشترین و کمترین تأثیر را داشتند. تیمارهای خواب شکنی موجب برداشتن غالبیت انتهایی و افزایش تعداد جوانه در غده شدند. رقم آگریا با میانگین 62/2 جوانه در غده بیشترین تعداد جوانه را داشت. همچنین با افزایش وزن غده طول دوره خواب کاهش و تعداد جوانه در غده افزایش یافت. میزان پوسیدگی در غده‌های با وزن 3/0 گرم (63/4 درصد) بیشتر بود. دی سولفید کربن موجب افزایش میزان پوسیدگی به‌ویژه در غده‌های کوچک شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Response of Potato Cultivars and Various Size of Minitubers to the Dormancy Breaking Methods

نویسندگان [English]

  • Khaled Salimi
  • Seyed Mohammad Bagher Hoseini
  • Reza TavakolAfshari
  • Javad Gohari
چکیده [English]

To shorten the dormancy period of potato minitubers and to increase a tuber's capacity to be planted sooner after being harvested, an experiment was conducted at Pishtaz Tissue Culture Company in Karaj, using factorial experiment on the basis of a completely randomized design with three replications. The first factor was comprised of cultivars (Agria, Marfona and Burren), the second minituber weight (0.3, 0.7 and 1.5gr), and the third one being the methods of dormancy breaking using Carbon disulphide (Cs2, 25ml/m3), Gibberellic acid (GA3, 50mg/L) and control. Results of the study indicated that by applying GA3 in Agria and Marfona cultivars, 72 and 35 percent reduction, respetively, in the length of dormancy duration was observed, while the rate of dormancy period decreased through use of Cs2 in these two cultivars. Dormancy breaking treatments prompted the removal of apical dominance while increased the number of sprouts in minituber. Agria cultivar with an average of 2.62 sprouts per minituber bore the highest number of sprouts. By increasing the minituber weight, the length of dormancy duration decreased but the number of sprouts per minituber increased. Minitubers of 0.3 gr weight sustained the highest rate of decay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon disulphide
  • Dormancy breaking methods
  • gibberellic acid
  • minituber
  • potato cultivars