دوره و شماره: دوره 40، شماره 3 - شماره پیاپی 140853، دی 1388 
بررسی اثرات تنش خشکی در ارقام و لاین های پیشرفته سویا با تأکید بر شاخص های تحمل به تنش

شکیبا شاهمرادی؛ حسن زینالی خانقاه؛ جهانفر دانشیان؛ ناصر خدابنده؛ علی احمدی


اثر تنش کم‌آبی برصفات جوانه‌زنی بذرهای ده اکوتیپ یونجه چند ساله (Medicago sativa L.)

کمال سادات اسیلان؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ مجید آقاعلیخانی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ سیدرضا میرحسینی ده آبادی


بررسی صفات زراعی و فیزیولوژیکی در سوماکلون‌های توتون (Nicotiana tabacum L.)

زین‌العابدین شهادتی مقدم؛ محمدرضا صلواتی میبدی؛ نقی حسین‌زاده فشالمی


بررسی کشت مخلوط نواری سورگوم علوفه ای با لوبیا چشم بلبلی و سویا

سیده انسیه فرصتیان؛ ناصر مجنون حسینی؛ سید محمد باقر حسینی؛ ولی اله محمدی


ارزیابی لاین های مختلف گندم دوروم (Triticum turgidum L.) تحت شرایط مطلوب و محدود آبی

عبدالهادی حسین زاده؛ منصور خضری عفراوی؛ سید تراب میری؛ علی پیغمبری