بررسی تأثیر آللوپاتیکی ریشة گیاهان زراعی سرمادوست بر ظهور گیاهچه و رشد اولیه سورگوم (Sorghum bicolor)، سویا (Glycine max) و ذرت (Zea mays)

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر آللوپاتیک ترشحات ریشة گیاهان زراعی سرمادوست بر ظهور گیاهچه و رشد اولیة گیاهان زراعی سورگوم، ذرت و سویا که در تناوب با آنها کشت می‌گردند، آزمایشی در آزمایشگاه تحقیقات بذر و گلخانه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم زراعی و دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بصورت کرت دو بار خردشده و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: گیاهان زراعی سرمادوست (گندم، جو، چاودار، نخود) همراه با شاهد (نکاشت)، گیاهان زراعی بهاره (سورگوم، سویا و ذرت) و تاریخ کاشت (کشت بلافاصله پس از پایان رسیدگی فیزیولوژیک گیاهان سرمادوست،2 و4 هفته پس از آن) به ترتیب به عنوان عامل اصلی، عامل فرعی و عامل فرعی فرعی در نظر گرفته شدند. کلیه صفات اندازه گیری شده (درصد و سرعت ظهور گیاهچه، ارتفاع بوته و وزن زیست تودة قسمت هوایی) تحت تاثیر تیمارهای آزمایش قرار گرفتند. چاودار شدیدترین اثرات آللوپاتیک را بر گیاهان مورد ارزیابی داشت و سویا بیشترین حساسیت را نسبت به دو گیاه دیگر نشان داد. تأخیر در کاشت گیاه بعدی شدت اثر ترشحات ریشة گیاهان زراعی سرمادوست را کاهش داد، بطوریکه تأخیر 4 هفته‌ای در کاشت گیاه بعدی تاثیر معنی‌داری بر خصوصیات رویشی گیاهان داشت. میانگین درصد و سرعت ظهور گیاهچه گیاهان مورد ارزیابی با گذشت 4 هفته از پایان رسیدگی فیزیولوژیک افزایش یافت. همچنین روند افزایشی وزن زیست تودة قسمت هوایی گیاهان مورد ارزیابی با گذشت زمان مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Root Allelopathic Effects of Cool Season Crops on Seedling Emergence and Early Growth of Sorghum (Sorghum bicolor), Corn (Zea mays) and Soybean (Glycine max)

نویسندگان [English]

  • O. YOUNESI
  • F. SHARIFZADE
  • F. FATTAHI NEISIANI
چکیده [English]

To study the root allelopathic effects of cool season crops on germination and early growth of three crops (sorghum, corn, and soybean), an experiment was conducted in seed research laboratory and greenhouse of College of Agriculture, University of Tehran. The experiment consisted of four cool season crops (wheat, barley, rye and pea) and control as the main plots, three spring-crops (corn, soybean and sorghum) as sub-plots and three sowing times (sowing immediately after physiological maturity, 2 and 4 weeks past physiological maturity) as sub-sub plots. The experiment was arranged as a split-split plot in a completely randomized design of three replications. All traits (seedling emergence percent, seedling emergence rate, as well as plant height and biomass weight) were affected by experimental treatments. Rye had the highest allelopathy effect on the evaluated crops. Soybean had the greatest susceptibility to root allelopathism as compared with corn and sorghum. Delay in sowing time decreased the root allelopathic effects in a way that 4 weeks of delay in sowing time exerted a significant influence on growth traits. Mean germination percent and mean germination rate of the evaluated crops increased with a 4 weeks delay in sowing time. Also, an increased trend of biomass weight was observed with delay in sowing time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A
  • Cool season crops
  • Early growth
  • Root allelopathy
  • seedling emergence