تاثیر میزان مصرف بذرو سطوح مختلف نیتروژن درتاریخ کاشت های متفاوت بر عملکرد دانه کلزا رقم Hyola401 در شرایط شمال خوزستان

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و میزان بذر بر عملکرد کلزا رقم Hyola401 در تاریخ‌های کاشت مختلف آزمایشی در سال زراعی 85-1384 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد به مورد اجرا گذاشته شد. آزمایش بصورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. عامل اصلی شامل سه تاریخ کاشت (15 آبان، 5 و 25 آذر ماه)، عامل فرعی شامل سه سطح نیتروژن (180، 220 و 260 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و عامل فرعی فرعی نیز شامل سه سطح (4، 6 و 8 کیلوگرم بذر در هکتار) بود. بین تاریخ های کاشت مختلف و سطوح مختلف بذر از نظر عملکرد دانه اختلاف معنی‌داری مشاهده گردید. حداکثر عملکرد دانه (65/4501 کیلوگرم در هکتار) با مصرف 8 کیلوگرم بذر در هکتار به دست آمد. بیشترین عملکرد دانه (65/4777 کیلوگرم در هکتار) در تاریخ کاشت اول (15/آبان ماه) و کمترین میزان عملکرد دانه (86/3910 کیلوگرم در هکتار) در تاریخ کاشت سوم (25 آذر ماه) حاصل گردید. به عبارت دیگرعملکرد دانه در تاریخ کاشت سوم در مقایسه با تاریخ کاشت اول به میزان 15/18 درصد کاهش یافت. اثرات متقابل تاریخ کاشت و نیتروژن بر عملکرد دانه
معنی‌دار گردید. حداکثر عملکرد دانه (70/5138 کیلوگرم در هکتار) در تاریخ کاشت اول با مصرف 260 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد. بیشترین درصد روغن (93/45) در تاریخ کاشت پانزدهم آبان حاصل گردید و با به تاخیر افتادن تاریخ کاشت درصد روغن کاهش یافت. به تاخیر افتادن تاریخ کاشت موجب کاهش تعداد خورجین در بوته نیز گردید و بیشترین (2/325) و کمترین (13/98) تعداد خورجین در بوته به ترتیب به تاریخ کاشت‌های اول و سوم اختصاص یافت. یافته‌های حاصل بیانگر آن است که در بین تیمارهای اعمال شده در آزمایش، تاریخ کاشت بعنوان موثرترین عامل بر عملکرد دانه کلزا می باشد و تاریخ کاشت پانزدهم آبان ماه با مصرف 260 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بالاترین عملکرد را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Seed Sowing Rate, Different Levels of Nitrogen, and Different Sowing Dates on Canola Grain Yield, Cultivar Hyola401 in Northern Khouzestan Conditions

نویسندگان [English]

  • S. A. KALANTAR AHMADI
  • G. FATHI
چکیده [English]

To study the effect of seed sowing rate, different levels of nitrogen and different sowing dates on canola cultivar Hyola401, a field experiment was conducted during 2005-2006 at Safiabad Agricultural Research Center. The design was a split split plot in a completely randomized block basis of 3 replications. Main plots consisted of 3 levels of sowing dates (6, 26 Nov and 16 Dec), sub plots of 3 levels of nitrogen (180, 220 and 260 kg/ha) and sub sub plots of 3 sowing rates (4, 6 and 8 kg/ha). Results indicated that a significant difference was observed among different sowing dates and seed sowing rates. The highest yield (4501.65 kg/ha) was obtained from 8 kg/ha of seed sowed. Application of planting date of 6 Nov, produced the highest grain yield (4777.65) while the lowest grain yield (3910.86 kg/ha) was achieved from 16 Dec. treatment, indicating that the grain yield was lower by 18.15% in the third sowing date in comparison with the first one. The interaction effect between sowing dates and nitrogen applications was significant on grain yield. Application of 260 kgN/ha at the first sowing date yielded 5138.7 kg/ha of grain. The highest oil content (93.45%) was obtained from the treatment Nov 6th sowing date. Delay in sowing date caused a, decrease in oil percentage. Delay in the sowing date also caused decrease in the number of pods per plant. The highest (325.2) and the lowest (98.13) number of pods per plant were obtained for the first and the third sowing date treatments respectively. The results reveal that from among the factors studied in this experiment, sowing date is the most important one affecting the grain yield. A sowing date of 6 Nov with an application of 260kg/ha of nitrogen, yielding the highest grain is finally recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A
  • Canola
  • nitrogen
  • seed sowing
  • Sowing date