بررسی صفات زراعی و فیزیولوژیکی در سوماکلون‌های توتون (Nicotiana tabacum L.)

نویسندگان

چکیده

امروزه توتون یکی از گیاه صنعتی مهم در سطح جهان محسوب می‌شود. در این تحقیق برای ایجاد تنوع سوماکلونی ابتدا از مغز ساقه رقم بارلی21 در محیط کشت MS حاوی 2 میلی‌گرم در لیتر NAA تولید کالوس گردید. این کالوس‌ها در محیط کشت MS حاوی 1 میلی‌گرم در لیتر BAP و 1/0 میلی-گرم در لیتر NAA باززایی شدند. برای تعیین همبستگی صفات و برازش مدل رگرسیون چند متغیره برروی عملکرد در بوته‌های سوماکلون حاصل از کشت کالوس، این بوته‌ها به همراه رقم شاهد بارلی21 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند. پس از اندازه‌گیری صفات مختلف زراعی و فیزیولوژیکی، همبستگی ساده و کانونیک صفات محاسبه و نیز مدل رگرسیون چند متغیره عملکرد تشکیل گردید. بررسی ضرایب همبستگی کانونیک نشان داد که بین درصد نیکوتین با دو صفت عملکرد برگ سبز و ارتفاع بوته و نیز بین درصد قند با صفات ارتفاع بوته، عرض برگ و طول میانگره همبستگی وجود دارد. در مدل رگرسیون نیز مهمترین صفاتی که وارد شدند شامل ارتفاع بوته، طول برگ، درصد نیکوتین و قطر ساقه بودند (8/0=R2). این صفات به عنوان مهمترین صفات مؤثر بر عملکرد می تواند مد نظر محققان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Morpho-physiological Traits in Tobacco (Nicotiana tabacum L.) Somaclones

نویسندگان [English]

  • Z. SHAHADATI MOGHADDAM
  • M. R. SALAVATI MAIBODI
  • N. HOSEINZADE FASHALAMI
چکیده [English]

Nowadays, tobacco is considered as one of the important world industrial plants. In the present study, for a creation of somaclonal variation, calli were produced on MS medium supplemented by 2 mg/l of Naphthalene Acetic Acid (NAA) and then regenerated on MS medium supplemented with 1 mg/l Benzyl Amino Purine (BAP) and 0.1 mg/l of NAA. To determine correlations among traits and to fit multiple regression model to the green leaf yield, the produced somaclones and cv. Burley21 (as control) were investigated at the experimental field of Tirtash Research and Education Center. Different morpho-physiological traits were evaluated. Simple and canonical correlations were assessed and multiple regression was fitted on green leaf yield. Coefficients of canonical correlation indicated that there existed relationships between nicotine percentage and leaf yield, plant height and also between sugar percentage and plant height, leaf width as well as internode length. The most important characters entering multiple regression model were leaf length, stem diameter, nicotine percentage and plant height (R2=0.8). These traits can be employed, as some most important yield factors, by researchers in their future works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A
  • B
  • Canonical correlation
  • Regression
  • Tobacco