تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم از نظر عملکرد دانه و حرکت مجدد ماده خشک به دانه در دو شرایط نرمال و تنش خشکی

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی و مطالعه حرکت مجدد ماده خشک به دانه، شصت و چهار ژنوتیپ گندم نان در سال زراعی 82 - 1381 در دو آزمایش جداگانه در قالب طرح آلفا لاتیس با دو تکرار در دو شرایط نرمال و تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درهردو شرایط نرمال و تنش خشکی تفاوت ژنوتیپ‌ها از نظر اکثر صفات معنی‌دار بود. در هر دو شرایط نرمال و تنش خشکی بین ژنوتیپ‌ها از نظر پارامترهای مربوط به حرکت مجدد ماده خشک به دانه از اندام های مختلف تنوع قابل توجهی مشاهد گردید. در تجزیه به عامل‌ها در هر دو شرایط نرمال وتنش خشکی هفت عامل وارد مدل شدند. که این عوامل در شرایط نرمال 5/77 و در شرایط تنش 6/78 درصد از تغییرات داده‌ها را توجیه نمودند. محاسبه شاخص‌های مقاومت به خشکی نشان داد که چهارشاخص بهره‌وری متوسط، میانگین هندسی محصول‌دهی، میانگین هارمونیک، شاخص تحمل به تنش مؤثرترین شاخص‌ها جهت شناسایی ژنوتیپ‌های مقاوم به خشکی می‌باشند. تنوع ژنتیکی برای صفات مورد مطالعه در ژنوتیپ های مورد بررسی، استفاده از ژنوتیپ های مطلوب از نظر صفات برتر را در برنامه های به نژادی امکان پذیر می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Variation for Grain Yield and Dry Matter Remobilization towards Seed in Bread Wheat Genotypes in Normal and Drought Conditions

نویسندگان [English]

  • M. TOUSI MOJARRAD
  • M. R. BIHAMTA
  • M. KHODARAHMI
چکیده [English]

To evaluate genetic variation and to study of dry matter remobilization towards seed, 64 bread wheat genotypes were examined in two separated experiments using Alpha-Latic design of 2 replications during 2002–2003. Significant differences observed for most traits in normal and drought conditions. There were considerable variations among genotypes for independent parameters of dry matter remobilization to different plant parts in the two environments. Seven factors explained 77. 5% and 78. 6% of total variance in normal and drought conditions, respectively. Assessment of drought resistance indices indicated that the four indices of: MP (Mean Productivity), GMP (Geometric Mean Productivity), HARM (Harmonic Index), STI (Stress Tolerance Index) were more effective than the others for a selection of drought tolerant genotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • Drought resistance index
  • Factor Analysis
  • remobilization
  • Wheat