اثر آرایش کاشت و تراکم بوته برصفات فیزیولوژیک بادام‌زمینی (.Arachis hypogaea L) در گیلان

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر شاخص‌های مهم فیزیولوژیک بادام‌زمینی این تحقیق بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در زمینی واقع در شهرستان بندر کیاشهر در سال 1381 انجام گرفت. فاکتور اول شامل آرایش کاشت (در دو سطح آرایش مربع و آرایش مستطیل) و فاکتور دوم تراکم بوته (در چهار سطح 30، 53، 83 و 148 هزار بوته در هکتار) بود. نتایج این تحقیق نشان داد که آرایش کاشت از 45 تا 90 روز پس از کاشت بر شاخص سطح برگ اثر معنی‌داری داشته و از نظر کمی نیز آرایش کاشت مربع نسبت به آرایش کاشت مستطیلی برتری داشت. تراکم بوته نیز در کل دوره رشد بر شاخص سطح برگ اثر معنی‌دار داشت. اثر آرایش کاشت بر سرعت رشد گیاه و ضریب تسهیم در سطح 5 درصد و بر سرعت رشد غلاف و عملکرد غلاف در سطح 1 درصد معنی‌دار گردید. تراکم کاشت نیز بر سرعت رشد گیاه و سرعت رشد غلاف و عملکرد غلاف اثر بسیار معنی‌دار داشته اما بر صفات ضریب تسهیم غلاف، عملکرد غلاف و دوره موثر پر شدن غلاف در سطح 5 درصد اثر معنی داری داشت. هیچ کدام از اثرات متقابل معنی دار نگردیدند. بنابراین با توجه به معنی دار نشدن اثرات متقابل برای حصول عملکرد بالا آرایش کاشت مربع و تراکم 3/8 بوته در مترمربع توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Planting Pattern and Plant Density on Physiological Characteristics of Peanut (Arachis hypogaea L.) Grown in Guilan, Northen Iran

نویسندگان [English]

  • H. RASEKH
  • J. ASGHARI
  • S. L. MASSOUMI
  • M. N. SAFARZADEH WISHKAHI

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peanut
  • Physiological characteristics
  • Plant density
  • planting pattern
  • Yield.