بررسی تنوع زیر واحدهای گلوتنین با وزن ملکولی بالا (HMW-GS) در نمونه‌های Aegilops crassa بومی ایران

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق تنوع زیرواحدهای گلوتنین با وزن ملکولی بالا (HMW-GS) در 120 نمونه Aegilops crassa با دو نوع ژنوم تتراپلوئید (2n=4x=28) و هگزا پلوئید (2n=6x=42) با روش SDS-PAGE مورد مطالعه قرار گرفت. الگوی نواربندی متفاوتی بین نمونه‌های تتراپلوئید و هگزاپلوئید و همچنین داخل سطوح پلوئیدی برای زیرواحدهای گلوتنین مشاهده شد. یازده واریانت آللی مختلف در مکان ژنی Glu- Dcr1 مشاهده شد. حداکثر فراوانی نسبی مربوط به واریانت آللی 12+3 با فراوانی 9/30 درصد و حداقل آن مربوط به واریانت 10+2 با فراوانی 5/0 درصد بود. علاوه بر آلل های شناخته شده در ژنومD، آلل جدید دیگری که بین آلل 1، 12 و T2 قرار می‌گرفت، مشاهده گردید. همچنین شش آلل جدید دیگر که در محدوده ژنوم D قرار نمی‌گرفتند و در نتیجه احتمالا مربوط به ژنوم M می باشند، مشاهده گردید. تجزیه کلاستر و تجزیه به مختصات اصلی نتوانستند نمونه‌های مورد مطالعه را بر اساس مناطق جغرافیایی از همدیگر تفکیک نمایند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نمونه‌هایAe. crassa مورد مطالعه یک منبع مناسبی از زیر واحدهای گلوتنین با وزن ملکولی بالا می‌باشند که می‌توانند در راستای بهبود کیفیت گندم مورد مطالعه قرار گرفته و در صورت اثبات سودمندی آن‌ها در برنامه‌های اصلاحی استفاده گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Variation of the High Molecular Weight Glutenin Subunit (HMW-GS) in Iranian Accessions of Aegilpos crassa

نویسندگان [English]

  • M. BAMNESHIN
  • M. R. NAGHAVI
  • A. R. TALEII
  • M. J. AGHAII
چکیده [English]

One hundred and twenty Iranian accessions of Aegilops crassa with origin from different geographical areas of Iran, were evaluated for variation in high molecular weight glutenin subunit (HMW-GS) composition. The results showed different banding patterns between hexa (6x) and tetra-ploid (4x) as well as within different ploidy accessions. Eleven allelic variants were observed in Glu- Dcr1 locus with the highest (30.90%) and the lowest allele (0.5%) frequency in 3+12 and 2+10 variants, respectively. Moreover, six new alleles likely belonging to M genome and one new allele belonging to D genome (between 12.1 and T2 alleles) were observed. The first two principal coordinate analyses (PCOs) along with cluster analysis could not clearly separate accessions according to geographical origin. Results revealed that the evaluated Iranian accessions of Aegilops crassa formed an interesting source of favourable glutenin subunits that might be very desirable in breeding activities for improving bread wheat quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A
  • Aegilops crassa
  • Genetic diversity
  • HMW-GS
  • s