ارزیابی لاین های مختلف گندم دوروم (Triticum turgidum L.) تحت شرایط مطلوب و محدود آبی

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی مقاومت به تنش خشکی در بین لاینهای گندم دوروم تعداد 25 لاین از نظر برخی صفات مرفولوژیک و عملکردی مرتبط با مقاومت به خشکی در دو آزمایش مطلوب و محدود آبی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار بررسی شدند. تجزیه واریانس صفات نشان داد که بین لاین‌ها اختلاف معنی داری برای اکثر صفات وجود داشت. تجزیه همبستگی نشان داد که تحت شرایط محدود آبی صفات وزن هزار دانه و تعداد سنبلچه در سنبله و تحت شرایط مطلوب صفات تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در متر مربع با عملکرد همبستگی مثبت و معنی داری داشتند. تجزیه رگرسیونی صفات مشخص کرد تحت شرایط مطلوب صفات ارتفاع گیاه، طول پرانکل، تعداد سنبله در مترمربع و وزن هزار دانه و تحت شرایط محدود آبی صفات طول سنبله، طول پدانکل، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه تأثیر بیشتری روی عملکرد دانه داشتند. تجزیه علیت نشان داد که در هر دو شرایط آبی صفات طول پدانکل و ارتفاع بوته به ترتیب بیشترین اثر مسقیم مثبت و منفی را بر روی عملکرد داشتند. با توجه به نتایج نمودار بای پلات لاین هایی 14، 20، 16، 17، 1 و 15 بهترین و متحمل ترین لاین های و شاخص های STI، Harm و GMP به عنوان بهترین شاخص های برای شناسایی لاین های متحمل شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Different Durum Wheat (Triticum turgidum L.) Lines Under Stress and Non-stress Conditions

نویسندگان [English]

  • A. H. HOSEINZADEH
  • M. KHEZRI- AFRAWI
  • T. MIRI
  • A. PEYGHAMBARI
چکیده [English]

Twenty five durum wheat lines were evaluated under drought stress and non-stress conditions employing Randomized Complete Block Design of 4 replications. Significant differences were observed among the lines for most traits in either stress or non-stress conditions. Correlation analysis under non-stress conditions indicated that grains per spike and number of spikes per m2 and while under stress conditions, 1000 kernel weight and number of spiklets per spike had high positive significance with grain yield. Stepwise regression revealed that the 1000 kernel weight and peduncle length were the most affected characters both under stress and non- stress conditions. Path analysis illustrated that peduncle length had the highest direct effect on grain yield under either one of the environmental conditions. Among the drought resistance indices, harmonic mean, geometric mean productivity and stress tolerance index, were the most suitable ones to be considered in drought resistance selection. Based upon bi-plot display, lines 14, 20, 16, 17, 1 and 15 were found to be the most resistant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A
  • Bi-plot graph
  • Drought stress
  • Durum wheat
  • Path analysis