بررسی عملکرد و شاخص های رشد گیاه ذرت علوفه ای (Zea mays L.) تحت تأثیرکاربرد مقادیر مختلف پلیمرسوپرجاذب (سوپرآب A-200) تحت شرایط تنش خشکی

نویسندگان

چکیده

کمبود آب یکی از مشکلات مهم تولید گیاهان زراعی در اقلیم های خشک و نیمه خشک ایران می باشد. کاربرد مواد پلیمری سوپرجاذب می تواند تا حدودی موجب جلوگیری از کاهش تولید در برخی گیاهان زراعی تحت شرایط کم آبی گردد. در این تحقیق تأثیر مقادیر مختلف پلیمر سوپرجاذب سوپرآب-A200 شامل (صفر،200،100و300 کیلوگرم پلیمر سوپرجاذب در هکتار) و سه دور آبیاری (7،9و11 روز یکبار) روی عملکرد و شاخص های رشد گیاه ذرت علوفه ای در منطقه پاکدشت بررسی گردید. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد پلیمرسوپرجاذب موجب افزایش میزان عملکرد وزن خشک، ارتفاع، سرعت رشد نسبی، سرعت رشد محصول، شاخص پر برگی، شاخص سطح برگ و دوام شاخص سطح برگ ذرت علوفه ای گردید. بالعکس نتایج حاصل از افزایش دور آبیاری موجب کاهش صفات فوق همراه با کاهش آب مصرفی گردید. میزان افزایش و یا کاهش صفات تحت تأثیر سطوح هر دو فاکتور به صورت خطی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Growth and Yield of Forage Corn with Application of Different Levels of Super Absorbent Polymer (SUPERAB A200) and under Drought Stress

نویسندگان [English]

  • B. MOAZZEN GHAMSARI
  • Gh. A. AKBARI
  • M. J. ZOHORIAN
  • A. B. NIKNIAEE
چکیده [English]

Water deficit is one of the most important problems facing crop production in arid and semiarid regions in Iran. Application of super absorbent polymers may somehow control yield reduction in some crop plants under drought stress conditions. In this investigation, the effect of different levels of super absorbent polymer, SUPERAB A200 (0, 100, 200, 300 Kg/h), and three irrigation intervals (7, 9, 11 days) on growth and yield of forage corn (single cross 704) was evaluated under field conditions during summer 2004. Results revealed that the utilization of super absorbent polymers did increase yield, height and relative growth rate of forage corn crop. In contrast, an increase in irrigation interval, although accompanied by reduction in water consumption, caused decrease in the above-mentioned traits. A linear relationship was observed in either case of increase or decrease in traits as affected by either of the experimental factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A
  • aa
  • forage corn
  • Super absorbent polymers
  • Water stress and irrigation intervals