دوره و شماره: دوره 50، شماره 4، بهمن 1398 
پاسخ های فیزیولوژیکی ارقام متحمل و حساس کلزا به تنش گرما

صفحه 89-98

10.22059/ijfcs.2018.263800.654513

احمد رضایی زاده؛ ولی اله محمدی؛ حسن زینالی خانقاه؛ عباسعلی زالی