دوره و شماره: دوره 50، شماره 2، تیر 1398 
بیان توالی کدکنندۀ پروتئین شیمریک ipaD-stxB در باکتری E. coli و کاهو

صفحه 209-221

10.22059/ijfcs.2017.237642.654349

زینب چقاکبودی؛ علیرضا عباسی؛ حسین هنری؛ دیگو اٌرزاز؛ فریبا ابوئی مهریزی؛ هوشنگ علیزاده