دوره و شماره: دوره 50، شماره 2، تیر 1398 
2. تاثیر کشت مخلوط ذرت: سورگوم بر عملکرد دانه و علوفه

صفحه 11-21

10.22059/ijfcs.2017.233771.654325

مرضیه حسنوند؛ سید محمد باقر حسینی؛ محمدرضا جهانسوز


16. بیان توالی کدکنندۀ پروتئین شیمریک ipaD-stxB در باکتری E. coli و کاهو

صفحه 209-221

10.22059/ijfcs.2017.237642.654349

زینب چقاکبودی؛ علیرضا عباسی؛ حسین هنری؛ دیگو اٌرزاز؛ فریبا ابوئی مهریزی؛ هوشنگ علیزاده