دوره و شماره: دوره 47، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 527-707 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تحمل ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) به تنش کم‌آبی

صفحه 527-540

10.22059/ijfcs.2017.128238.653902

مرجان سمایی؛ سید علی مدرس ثانوی؛ احمد موسی‌پور گرجی؛ اسکندر زند


12. ارزیابی تنوع ژنتیکی و مقایسۀ جمعیت‎های انیسون در ایران (Pimpinella anisum L.)

صفحه 661-670

10.22059/ijfcs.2017.130883.653930

اعظم ملکی؛ جلال صبا؛ مجید پوریوسف؛ حسین جعفری؛ علی اشرف جعفری


14. تأثیر شوری و دما بر جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis)

صفحه 689-699

10.22059/ijfcs.2017.138380.654000

الهام نوذرپور؛ رضا توکل افشاری؛ الیاس سلطانی؛ ناصر مجنون حسینی