دوره و شماره: دوره 47، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 527-707 

مقاله پژوهشی

بررسی تحمل ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) به تنش کم‌آبی

صفحه 527-540

10.22059/ijfcs.2017.128238.653902

مرجان سمایی؛ سید علی مدرس ثانوی؛ احمد موسی‌پور گرجی؛ اسکندر زند