دوره و شماره: دوره 43، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 551-728 (مجله علوم گیاهان زراعی) 
تاثیر پیری بذر و باکتری‌های محرک رشد بر ظهور گیاهچه و عملکرد دو رقم لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)

صفحه 589-600

10.22059/ijfcs.2013.29415

آرش محمدزاده؛ ناصر مجنون حسینی؛ مریم غفاری؛ صادق اسدی؛ اکرم دوستی؛ کاظم خاوازی


شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم گیاهان زراعی
بهمن 1391، صفحه 551-728
مجله علوم گیاهان زراعی
آذر 1391، صفحه 381-550
مجله علوم گیاهان زراعی
مهر 1391، صفحه 189-380
مجله علوم گیاهان زراعی ایران
مرداد 1391، صفحه 1-188