دوره و شماره: دوره 43، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 551-728 (مجله علوم گیاهان زراعی) 
4. تاثیر پیری بذر و باکتری‌های محرک رشد بر ظهور گیاهچه و عملکرد دو رقم لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)

صفحه 589-600

10.22059/ijfcs.2013.29415

آرش محمدزاده؛ ناصر مجنون حسینی؛ مریم غفاری؛ صادق اسدی؛ اکرم دوستی؛ کاظم خاوازی


8. تنوع مورفوفیزیولوژیک توده های بومی گندم دوروم ایران در شرایط سردسیردیم مراغه

صفحه 633-648

10.22059/ijfcs.2013.29419

بهزاد صادق زاده؛ داود صادق زاده؛ رضا معالی امیری؛ لیلا نژاد صادقی


شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم گیاهان زراعی
زمستان 1391، صفحه 551-728
مجله علوم گیاهان زراعی
پاییز 1391، صفحه 381-550
مجله علوم گیاهان زراعی
پاییز 1391، صفحه 189-380
مجله علوم گیاهان زراعی ایران
تابستان 1391، صفحه 1-188