تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه و تاریخ کاشت بر خصوصیات جوانه‌زنی و چند شاخص فیزیولوژیک رشد سه رقم سویا (Glycine max L.) در همدان

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا، دکترای اکولوژی گیاهان زراعی

2 دانشجوی ارشد

3 دانشیار دانشگاه

4 مربی مرکز تحقیقات کشاورزی

چکیده

جهت بررسی سرعت و درصد جوانه‌زنی و همچنین چند شاخص فیزیولوژیک رشد در سه رقم سویا تحت شرایط پرایمینگ بذر در مزرعه و دو تاریخ کاشت، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1388 در همدان اجرا گردید. تاریخ کاشت در 2 سطح (پانزدهم و سی‌و‌یکم خرداد ماه) در کرت‌های اصلی و رقم (شامل سه رقم L17، M7 و M9) به همراه پرایمینگ (در 4 سطح شامل پرایم کردن به مدت 4 ساعت در محلول‌های روی 02/0 درصد، نیترات پتاسیم 4/0 درصد، آب معمولی و بدون پرایمینگ) به صورت فاکتوریل در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سرعت و درصد جوانه‌زنی در تاریخ کشت دوم به دلیل بالاتر بودن دمای محیط بیشتر بود و بذور پرایم شده با محلول روی و آب معمولی درصد جوانه‌زنی بالاتری نسبت به بذور شاهد (پرایم نشده) داشتند. در بین ارقام رقم M9 دارای سرعت و درصد جوانه‌زنی بیشتری بود. پرایم با محلول روی سبب افزایش شاخص سطح برگ گیاهان گردید و در تاریخ کاشت اول عملکرد بیولوژیک ارقام M7و M9 را افزایش داد. همچنین در تاریخ کاشت اول پرایم با محلول روی در هر سه رقم حداکثر سرعت رشد محصول را افزایش داد، ضمن اینکه تیمار پرایم با آب معمولی در دو رقم M9 و L17 سبب جبران تاخیر کشت در شاخص‌های رشد مورد مطالعه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of On-Farm Seed Priming and Sowing Date on Germination Properties and some Physiological Growth Indices of three Soybean Cultivars (Glycine max L.) in Hamedan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Aboutalebian 1
  • hassan rah chamandi 2
  • goodarz ahmadvand 3
  • azhang jahedi 4
چکیده [English]

In order to study the effects of on-farm seed priming and sowing date on germination percentage, germination speed, and some growth indices of three soybean cultivars, a field experiment was carried out in three replications using a split plot factorial in a randomized complete block design. Main plots were representative of two sowing date (5th and 21th of May), while subplots included combinations of three soybean cultivars (L17, M7 and M9) and priming treatments (4 levels including seed soaking for four hours in tap water, %0.02 zinc sulphate, %0.4 potassium nitrate solutions and no-prime). Results showed that germination speed and germination percentage increased in second sowing date due to higher temperature. Primed seeds with tap water and zinc sulphate solution germinated more and faster than no primed seeds. M9 cultivar was better than two other cultivars. Priming with Zn solution increased leaf area index in all cultivars, also it increased biological yield of M7 and M9 cultivars in the first sowing date. In the first sowing date the crop growth rate of three soybean cultivars were increased by Zn priming. Meanwhile in M9 and L17 cultivars priming with tap water compensated sowing delay side effects on growth indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Germination properties
  • growth indices
  • On-Farm priming
  • Sowing date
  • Soybean.