بررسی اثر فسفر، آهن و روی برخصوصیات کمی و کیفی شلغم علوفه‌ای (Brassica rapa)

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص:دکتری اکولوژی گیاهان زراعی

2 کارشناس ارشد

3 دانشجوی ارشد

چکیده

به منظور بررسی تأثیر برخی از عناصر ضروری بر ویژگی‌های کمی و کیفی شلغم علوفه‌ای آزمایشی در سال 1388 در مزرعه آموزشی پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج اجرا شد. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح کود سوپرفسفات تریپل به مقادیر صفر، 150 و 300 کیلوگرم در هکتار به عنوان عامل اصلی، دو سطح کود آهن کلات شده به شکل EDDHA به مقادیر صفر و 4 کیلوگرم در هکتار، سه سطح کود روی به صورت سولفات روی به مقادیر صفر، 20 و 40 کیلوگرم در هکتار به عنوان عامل‌های فرعی بودند و تیمار شاهد کرت‌هایی بودند که هیچگونه کودی دریافت نکرده بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده تأثیرمثبت و معنی‌دار عامل فسفر بر صفت عملکرد و درصد قندهای محلول در آب و پروتئین خام بود، ولی عنصرهای ریزمغذی آهن و روی تأثیر معنی‌داری بر عملکرد خشک شلغم نداشتند. کود آهن بر صفات کیفی علوفه شامل درصد ماده خشک قابل هضم، پروتئین خام، درصد فیبرهای غیر محلول در شوینده اسیدی و خاکسترکل، و کود روی بر درصد ماده خشک قابل هضم و درصد فیبرهای غیر محلول در شوینده اسیدی موثر بودند. هیچ کدام از عامل‌های مورد بررسی تأثیری بر ارتفاع بوته نداشتند. همچنین نتایج نشان دادند کود فسفر به مقدار 300 کیلوگرم در هکتار در سطح احتمال 1% باعث افزایش عملکرد خشک علوفه (6777 کیلوگرم در هکتار) به میزان 7/42% نسبت به تیمار شاهد (4748 کیلوگرم در هکتار) شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Phosphorous, Iron and Zinc Fertilizers on Quantity and Quality of Turnip (Brassica rapa) Forage

نویسندگان [English]

  • Hossein Moghadam 1
  • mohammad dashtaki 2
  • morad mohammadi 3
چکیده [English]

To evaluate the effects of phosphorous, iron and zinc fertilizers on quantity and quality of turnip, a field experiment was conducted in 2009. The experiment treatments arranged as split plot factorial based on a completley randomized design with 4 replications in the research farm of the University of Tehran (Karaj-Iran). The main factor including three levels of phosphorous (super phosphate triple, 0, 150 and 300 kg/ha) and 2 levels of iron fertilizer (Chelate in EDDHA form, 0 and 4 kg/ha) along with three levels of zinc fertilizer (zink sulfate, 0, 20 and 40 kg/ha) were allocated to subplots. Control treatments include plots with no fertilizers. The results indicated that phosphorous had significant effects on dry yield and some quality traits such as crude protein percentage, water soluble carbohydrates, and ash. Also 300 kg/ha phosphorous fertilizer increased dry yield by 42.7% compared to control. The iron fertilizer had positively significant effect on DMD, CP (P?0.01), ADF, and ASH (P?0.05). Investigated factors had no significant effect on plant height. Applications of these fertilizeres are necessary for achieving high dry yield along with high quality forage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forage
  • forage quality
  • Phosphorous.
  • turnip
  • yield