اثر تنش خشکی بر تبادلات گازی، پروتئین های محلول برگ و میزان کلروفیل در اکوتیپهای گندم سرداری

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه کردستان، تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی

2 دانشجوی سابق ارشد

3 استادیار دانشگاه

4 استادیار کردستان

چکیده

به منظور مقایسه واکنش اکوتیپهای گندم سرداری به تنش خشکی ابتدا از نقاط مختلف استان کردستان 12 خوشه گندم بومی سرداری برداشت گردید و در سال اول هر خوشه در یک خط کشت شد. در سال دوم آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به اجرا درآمد، که در آن فاکتور اصلی شامل تیمارهای آبیاری و تنش خشکی و فاکتور فرعی شامل 12 اکوتیپ گندم سرداری بود. در سال بعد نمونه های گندم برداشت شده مجدداً در شرایط شاهد و تنش کشت شده و میزان عملکرد و شاخص حساسیت به تنش اکوتیپها (SSI) تعیین گردید. نتایج نشان داد که اثر تنش خشکی بر میزان فتوسنتز، سرعت کاهش آب از برگ، محتوای پروتئین، میزان کلروفیل، هدایت مزوفیلی، کارایی مصرف آب فتوسنتزی و میزان CO2 زیر روزنه‌ای برگ معنی دار بود و تفاوتهای معنی داری بین اکوتیپها از لحاظ این صفات وجود داشت. براساس نتایج این تحقیق تحت تنش خشکی اکوتیپهای با سرعت فتوسنتز بیشتر دارای میزان تعرق بالاتری بودند. این اکوتیپها هدایت مزوفیلی بالاتر و شاخص حساسیت به تنش خشکی پایینتری داشتند. میزان پروتئین محلول کل در اثر تنش خشکی در تمام اکوتیپها کاهش یافت، که مطابق با الگوی باندهای پروتئینی حاصل از ژل الکتروفورز بود. براساس نتایج این آزمایش تحت تنش خشکی برخی پروتئین های جدید سنتز شدند که با الگوی فتوسنتزی اکوتیپها تحت تنش مرتبط بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Water Stress on Gas Exchanges, Leaf Soluble Protein and Chlorophyll Content of Sardari Wheat Ecotypes

نویسندگان [English]

  • Adel Siosemardeh 1
  • masoome khalvandi 2
  • bahman bahram nejad 3
  • ebrahim roohi 4
چکیده [English]

In order to investigate the responses of Sardari wheat ecotypes to drought stress, 12 spikes of Sardari wheat were selected from different regions of Kurdistan province and planted as head to row. In the second year, a split- plot factorial field experiment was conducted. In this experiment water stress and irrigation were considered as the levels of main factor and 12 Sardari wheat ecotypes allocated to subplots. In the third year, the harvested wheat ecotypes in the second year were grown under control and drought conditions to evaluate grain yield and stress susceptibility index (SSI). Results showed that photosynthesis rate, rate of leaf water loss, protein and chlorophyll content, mesophyll conductance, photosynthetically water use efficiency and sub stomatal CO2 concentration were affected significantly by water stress in all wheat landraces. The results revealed that ecotypes with higher photosynthetic rate showed higher transpiration. These ecotypes exhibited better mesophyll conductance and lower SSI. Leaf protein patterns of ecotypes by electrophoresis were similar to that of soluble protein content under drought stress. The results showed that under drought stress, the new bands of protein were identified which correlated with pattern of photosynthesis of ecotypes in this condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bands of Protein
  • Mesophyll Conductance.
  • Transpiration
  • Wheat Ecotypes