دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، تابستان 1400 
6. شناسایی عوامل محدود کننده تولید ارقام محلی برنج در منطقه ساری

10.22059/ijfcs.2020.277054.654585

محبوبه یوسفیان؛ افشین سلطانی؛ سلمان دستان؛ حسین عجم نوروزی


8. شناسایی microRNA (miRNA)ها و ژن‌های هدف آنها در دو گونه‌ی Cichorium intybus و Cichorium endivia

10.22059/ijfcs.2020.252435.654449

محمدرضا نقوی؛ محمد چهاربنیچه فرجی؛ منیژه سبکدست نودهی؛ جابر نصیری