دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، تابستان 1400 
6. شناسایی عوامل محدود کننده تولید ارقام محلی برنج در منطقه ساری

صفحه 67-82

10.22059/ijfcs.2020.277054.654585

محبوبه یوسفیان؛ افشین سلطانی؛ سلمان دستان؛ حسین عجم نوروزی