بررسی عملکرد و جذب عناصر کم‌مصرف در گیاه نخودفرنگی(Pisum sativum L. cv. wando) تحت برهمکنش آهن و سیلیسیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه، مراغه، مراغه، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

نخود‌فرنگی (Pisum sativum L.) به عنوان یکی از حبوبات فصل خنک، به‌طور گسترده‌ای در سراسر جهان کشت می‌شود. آهن به عنوان یکی از عناصر ضروری کم مصرف برای رشد گیاهان و فرآیند‌های متابولیکی ولی در غلظت‌های زیاد می‌تواند عاملی برای بازدارندگی رشد و ایجاد علایم سمیّت گردد. از طرفی دیگر سیلیسیم به عنوان عنصری مفید در رشد گیاهان و کاهش دهنده تنش‌های زیستی و غیر زیستی همچون کمبود و سمیت عناصر شناخته شده است. به منظور بررسی اثرات آهن و سیلیسیم بر روی عملکرد و برخی خصوصیات فیژیولوژیکی نخود‌فرنگی رقم wando آزمایشی با سه سطح آهن (05/0، 1/0 و3/0 گرم بر لیتر) از منبع کلات آهن و سه سطح سیلیسیم (0، 14 و 28 میلی‌گرم بر لیتر)، بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی، با سه تکرار صورت انجام گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مصرف آهن و سیلیسیم به طور همزمان موجب افزایش معنی‌دار وزن تر و خشک دانه، تعداد دانه در غلاف، غلظت آهن و سیلیسیم و کاهش غلظت منگنز، مس و روی در برگ و دانه نخودفرنگی شدند. همچنین بر اساس نتایج مشاهده شده می-توان گفت که سیلیسیم اثرات منفی ناشی از سمیت آهن در سطوح بالا را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of yield and some of micronutrients uptake in Pisum sativum L. cv. wando under interaction of Iron and Silicon

نویسندگان [English]

  • Omme Leila Abbaspuor Shahmaras 1
  • Farzad Rasouli 2
  • Farhad Behtash 1
  • Ahmad Aghaee 3
1 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Maragheh University, Maragheh,
2 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Maragheh University, Maragheh,
3 Department of Biological Science, Faculty of Agriculture, Maragheh University. Iran
چکیده [English]

Green pea (Pisum sativum L. cv. wando) is an important cool season leguminous vegetable that is widely cultivated throughout the world. Fe as a microelement for plant growth and metabolic processes, but high concentrations of it increases the toxic ROS (Reactive oxygen species) and oxidative stress induction and inhibition could be a factor lead to toxicity. On the other hand, silicon reduces stress and toxicity of some elements. In order to assess the effects of iron and silicon on the yield and physiological characteristics of green pea, The Wando cultivar by ASGrow Corporation was used in three levels of iron chelate (0.05, 0.1 and 0.3 gr per l-1) and silicon (0, 14 and 28 mg per l-1) of was done a factorial experimental in completely randomized design with three replications. The results showed that iron and silicon application significantly increased fresh and dry grain weight, number of grains per pod, iron and silicon concentration and decreased manganese, copper and zinc concentration in leaf and pea grains. It can also be concluded that silicon reduces the harmfull effects of high levels of iron toxicity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legumes
  • micronutrients
  • oxidative stress
  • siliciclastic acid
  • hydroponic