دوره و شماره: دوره 51، شماره 4، زمستان 1399 
10. واکنش شش هیبرید زمستانه کلزا به تنش خشکی در تاریخ‌های کاشت مختلف

صفحه 121-131

10.22059/ijfcs.2020.239255.654365

امیر حسین خلعت بری؛ سید علیرضا ولد آبادی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ سعید سیف زاده؛ حمیدرضا ذاکرین