دوره و شماره: دوره 51، شماره 2، تابستان 1399 
16. ارزیابی ترانسکریپتوم گیاه باریجه (Ferula gummosa) با استفاده از روش RNA-seq

10.22059/ijfcs.2017.225161.654249

احمد سبحانی نجف آبادی؛ محمدرضا نقوی؛ حمید فرحمند؛ علیرضا عباسی