پی‌جویی مقاومت توده‌های پنیرک (Malva parviflora L.) به علف‌کش‌های بازدارنده آنزیم استولاکتات سینتاز و اکسین مصنوعی در مزارع گندم استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، باوی، خوزستان، ایران

2 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، باوی، خوزستان، ایران

3 اداره حفظ نباتات، سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، اهواز، ایران

چکیده

پنیرک، علف‌هرزی رایج در مزارع گندم استان خوزستان می‌باشد که اغلب توسط علف‌کش‌های تری‌بنورون-متیل، و تو، فور-دی + ام‌سی‌پی‌آ، از گروه‌های بازدارنده استولاکتات سینتاز و اکسین مصنوعی، مهار می‌شود. اخیراً، گزارش‌هایی مبنی بر مهار ضعیف پنیرک با علف‌کش‌های ذکر شده، به‌ویژه در مزارع گندم مناطق جنوب خوزستان ارایه شده است. بنابراین، به‌دلیل فقدان تحقیق در خصوص بروز مقاومت پنیرک به این علف‌کش‌ها و به منظور برآورد سطح مقاومت در میان توده‌های پنیرک، بذور گونه پنیرک گل­ریز از مزارع گندم مناطق جنوب خوزستان جمع­آوری و بررسی‌های گیاه کامل در گلدان انجام شد. نتایج آزمایش دُز-پاسخ بر مبنای وزن تر نشان داد که توده‌های پنیرک گل­ریز، با درجات مختلف مقاومت بین 05/2 تا 11/10 و 51/2 تا 09/3، به‌ترتیب نسبت به تری‌بنورون-متیل و تو، فور-دی+ام‌سی‌پی‌آ مقاومت نشان دادند. همچنین، نتایج آزمایش دُز-پاسخ بر مبنای تعداد بوته‌های زنده مانده، حاکی از مقاوم بودن توده‌ها با درجات مختلف مقاومت بین 62/6 تا 98/15 و 68/2 تا 91/2 به ترتیب نسبت به تری‌بنورون-متیل و تو،فور-دی+ ام‌سی‌پی‌آ بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tracing the resistance to acetolactate synthase and synthetic auxins in little mallow (Malva parviflora L.) in wheat fields of Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • Ali Kamaei 1
  • Elham Elahifard 2
  • Abdul-Reza siahpoosh 1
  • Mohammad Hossein Tabib 3
1 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Bavi, Khuzestan, Iran
2 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Bavi, Khuzestan, Iran
3 Plant Protection Management Administration, Jahad Agricultural Organization of Khuzestan, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Little mallow is a common weed in wheat fields of Khuzestan province, which is often controlled by tribenuron-methyl and 2,4-D+MCPA, from acetolactae synthase inhibitors and synthetic auxin herbicides. Recently, there have been some reports about poor control of this plant with these herbicides, especially in wheat fields of Southern Khuzestan. Therefore, due to the lack of research on the occurance of mallow resistance to the mentioned herbicides and to estimate the resistance level among the mallow populations, little mallow seeds were collected from wheat fields in southern Khuzestan and whole plant assays were carried out in the pot. Dose-response results revealed that the resistance factor (RF) based on fresh weight for resistant (R) populations to tribenuron-methyl, and 2,4-D+MCPA were 2.05-10.11 and 2.51-3.09 fold higher than susceptible (S) plant, respectively. Similarly, the resistance factor (RF) based on survival plants for resistant (R) populations to tribenuron-methyl, and 2, 4-D+MCPA were 2.14-34.93 and 1.99-2.91 fold higher than susceptible (S) plant, respectively. The E population, however, was not significantly different from S population in response to tribenuron-methyl.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dose-response
  • fresh weight
  • hormesis effect
  • resistance factor
  • screening
  • whole plant assay