کلیدواژه‌ها = پروتئین خام
بررسی تأثیر روش‌های ارگانیک کوددهی بر کیفیت و کمیت علوفۀ تاج‌خروس (Amaranthus spp. L.)

دوره 47، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 585-593

10.22059/ijfcs.2017.125602.653879

محمدرضا محمدی تودشکی؛ امیر آینه بند؛ اسفندیار فاتح


تأثیر کاربرد نیتروژن و الگوی کاشت جو و باقلا بر برخی صفات کمی و کیفی علوفه

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 291-298

10.22059/ijfcs.2016.58863

علی نخ زری مقدم؛ غلامعلی نورا؛ علی راحمی کاریزکی


تأثیر پوششدار کردن بذر با باکتریهای محرک رشد و عناصر ریزمغذی بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفهای

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 485-496

10.22059/ijfcs.2015.55852

فاطمه سعادت؛ سید محمدرضا احتشامی؛ جعفر اصغری؛ محمد ربیعی


بررسی اثر نسبت کاشت و زمان برداشت بر کیفیت علوفه ذرت در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی

دوره 41، شماره 3، آذر 1389

مهدی دهمرده؛ احمد قنبری؛ براتعلی سیاه سر؛ محمود رمرودی