بررسی اثر نسبت کاشت و زمان برداشت بر کیفیت علوفه ذرت در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر نسبت‏های مختلف کاشت و زمان‏های متفاوت برداشت کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی بر کیفیت علوفه ذرت، آزمایشی در سال‏های زراعی 1386 و 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل به صورت فاکتوریل، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. نسبت کاشت به عنوان عامل اول با هفت سطح (ذرت خالص، 100 درصد ذرت و 100 درصد لوبیا چشم بلبلی، 100 درصد ذرت و50 درصد لوبیا چشم بلبلی، 50 درصد ذرت و100 درصد لوبیا چشم بلبلی، 50 درصد ذرت و50 درصد لوبیا چشم بلبلی، 75 درصد ذرت و 25 درصد لوبیا چشم بلبلی، 25 درصد ذرت و 75 درصد لوبیا چشم بلبلی) و زمان برداشت به عنوان عامل دوم با دو سطح (برداشت در مرحله شیری و خمیری شدن دانه) در نظر گرفته شد. از لحاظ آماری اثر نسبت کاشت و زمان برداشت بر کلیه صفات مورد اندازه‏گیری به جز الیاف شوینده خنثی معنی‏دار بود. کشت‏های مخلوط ذرت و لوبیا نسبت به کشت خالص ذرت، کیفیت علوفه بالاتری داشتند. بالاترین کیفیت علوفه در نسبت کاشت 100 درصد ذرت و 100 درصد لوبیا چشم بلبلی و نسبت کاشت 100 درصد ذرت و 50 درصد لوبیا چشم بلبلی در مرحله شیری دانه بدست آمد. الیاف شوینده اسیدی مهمترین صفت تعیین‌کننده کیفیت علوفه بود. علوفه‏ایده آل باید دارای الیاف شوینده اسیدی کمتر و قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین خام، هیدرات‏های کربن محلول در آب، درصد خاکستر، نسبت برگ به ساقه و نسبت دانه به علوفه بیشتری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Planting Ratio and Harvest Time on Forage Quality of Maize in Maize-Cowpea Intercropping

نویسندگان [English]

  • Mehdi Dahmardeh
  • Ahmad Ghanbari
  • Barat Ali Siah Sar
  • Mahmoud Ramroudi
چکیده [English]

To study the effect of planting rates and harvest time on forage quality of maize in maize-cowpea intercropping, an experiment was conducted at the Research Farm of Zabol University, during 2007 and 2008. The experiment was arranged in a 7×2 factorial one in complete randomized block design with 4 replications. The two factors consisted of seven planting ratios of maize and cowpea (100:100, 100:50, 50:100, 50:50, 25:75, 75:25 maize – cowpea intercropping and a sole crop of maize) vs. two harvest times (milky and doughy stages of maturity). Planting ratios and harvest times were significant for all traits except for NDF. Maize-cowpea intercropping yielded higher forage quality than the sole crop of maize. 100:100 and 100:50 planting ratios of maize and cowpea in milky stage of maturity yielded the highest forage quality. Maximum variation in DMD could be attributed to the ADF. Ideal forage could have lower ADF and higher DMD, CP, WSC, Ash, leaf to stem as well as seed to forage ratios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • cowpea
  • crude protein
  • dry matter digestibility
  • intercropping