دوره و شماره: دوره 55، شماره 1، فروردین 1403 
عملکرد ذرت دانه‌ای تحت تاثیر تنش کم‌آبی، کودهای زیستی و شیمیایی

صفحه 23-36

10.22059/ijfcs.2023.352991.654966

نوذر شامحمدی؛ مهدی زارع؛ کوروش اردوخانی؛ فرشید عارف؛ شهرام شرف زاده