دوره و شماره: دوره 54، شماره 4، دی 1402 
بررسی تاثیر ژن‌های Vrn-B1 وVrn-D1 بر تحمل به خشکی گندم نان با استفاده از لاین‌های ایزوژن

صفحه 201-210

10.22059/ijfcs.2023.361119.655013

ثریا پورتبریزی؛ علی کاظمی پور؛ قاسم محمدی نژاد؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ روح اله عبدالشاهی