تأثیر کشت مخلوط افزایشی درهم بر عملکرد و اجزای عملکرد جو بهاره و ماشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشگاه آزاد-دانشکده کشاورزی-گروه زراعت و اصلاح نباتات -دانشگاه آزاد واحد میاندوآب-میاندوآب-ایران

2 دکتری زراعت و هیات علمی گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب - میاندوآب -ایران

چکیده

هدف بررسی تأثیر کشت مخلوط درهم بر عملکرد و اجزای عملکرد جو و ماشک گل‌خوشه‌ای آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل نه تیمار کشت مخلوط با تراکم‌های200 بوته ماشک + 300 بوته جو، 200بوته ماشک + 500 بوته جو، 200بوته ماشک + 700 بوته جو، 400بوته ماشک + 300 بوته جو، 400 بوته ماشک + 500 بوته جو، 400 بوته ماشک + 700 بوته جو، 600 بوته ماشک + 300 بوته جو، 600 بوته ماشک + 500 بوته جو و 600 بوته ماشک + 700 بوته جو و دو تیمار کشت خالص ماشک و جو بودند که در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این مطالعه بالاترین تعداد سنبله در متر مربع، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در جو به کشت خالص این این محصول اختصاص داشت، همچنین بالاترین ارتفاع بوته، تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در گیاه ماشک نیز برای کشت خالص این محصول ثبت شد. بالاترین نسبت برابری زمین بر اساس عملکرد دانه (49/1) در نسبت کشت کشت 200 بوته ماشک + 500 بوته در متر مربع جو بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of intercropping Additive on yield and yield components of spring barley and vetch

نویسندگان [English]

 • bijan kahraryan 1
 • roghayeh fatemi 2
1 Assistant Professor, Azad University, Faculty of Agriculture, Department of Agriculture and Plant Breeding, Azad University, Miandoab Branch, Miandoab, Iran
2 PhD in agriculture and member of the academic faculty of Azad University, Miandoab branch -Miandoab- Iran
چکیده [English]

In order to evaluate yield and yield components in intercropping barley with vetch, a two-year field experiment was conducted at the Agricultural and Natural Resources Research Station of Miandoab. The arrangement consisted of 9 mixing treatments with densities of 200 Vetch plant + 300 Barley plant, 200 Vetch plant + 500 Barley plant, 200 Vetch plant + 700 Barley plant, 400 Vetch plant + 300 Barley plant, 400 Vetch plant + 500 Barley plant, 400 Vetch plant + 700 Barley plant, 600 Vetch plant + 300 Barley plant, 600 Vetch plant + 500 Barley and 600 Vetch plant + 700 Barley plant per square meter and sole culture of both crops. The experimental design was a randomized complete block design with four replications. The result showed The highest spikes per square meter, thousand kernel weight, biological yield, and grain yield in barley were observed in the sole culture of barley. Also, the highest plant height, number of seeds per plant, thousand kernel weight, biological yield, and grain yield in vetch belonged to the sole culture of vetch. However, the highest Land equivalent ratio (LER) belonged to treatments of 200 Vetch plants + 500 Barley plants by 1.49,

کلیدواژه‌ها [English]

 • biomass
 • competition
 • density
 • monoculture
 • yield

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 12 مهر 1401
 • تاریخ بازنگری: 02 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 05 تیر 1402
 • تاریخ انتشار: 17 شهریور 1402