کلیدواژه‌ها = سودوموناس
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی تأثیر باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد بر بهبود شاخص‌های رشد گیاه سویا

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 671-687

10.22059/ijfcs.2017.117506.653819

حسین بشارتی؛ شهلا پاشاپور؛ محمود رضازاده


2. تأثیر پوششدار کردن بذر با باکتریهای محرک رشد و عناصر ریزمغذی بر عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفهای

دوره 46، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 485-496

10.22059/ijfcs.2015.55852

فاطمه سعادت؛ سید محمدرضا احتشامی؛ جعفر اصغری؛ محمد ربیعی


3. بررسی تاثیر کم‏آبیاری و کودهای فسفر بر خصوصیات‏ کمی و کیفی دو رقم سورگوم دانه‏ای (کیمیا و سپیده)

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 421-435

10.22059/ijfcs.2012.29039

محیا انصاری جوینی؛ محمدرضا چایی چی؛ سیدمحمدرضا احتشامی


5. تأثیر کاربرد باکتری‌های محرک رشد گیاه و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

دوره 43، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 129-137

10.22059/ijfcs.2012.24883

آیدا بهزاد؛ داود حبیبی؛ فرزاد پاک نژاد؛ احمد اصغرزاده؛ محمد عبدالهیان نوقابی