تأثیر کاربرد باکتری‌های محرک رشد گیاه و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

4 استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب،

5 دانشیار و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندرقند کرج، ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کاربرد باکتری‌های محرک رشد گیاه از جمله Azotobacter chroococcum ، Azospirillum lipoferom و brasilence و Pseudomonas fluorescens و کود نیتروژن از منبع اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید دبل کراس، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا در آمد. تیمار باکتری در 5 سطح شامل B0= عدم تلقیح با باکتری (شاهد)، B1= ازتوباکتر + آزوسپیریلوم، B2= آزوسپیریلوم + سودوموناس، B3= ازتوباکتر + سودوموناس و B4= ازتوباکتر + آزوسپیریلوم + سودوموناس و کود اوره با مقادیر صفر، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار، به عنوان تیمار کود نیتروژن بودند. نتایج نشان دادند که بیشترین افزایش صفات در باکتری‌های محرک رشد گیاه مربوط به تیمار ازتوباکتر + سودوموناس با افزایش عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد ردیف در بلال، عملکرد بلال و عملکرد بلال تک‌بوته به ترتیب به میزان 8/23%، 7/22%، 2/6%، 9/26% و 8/19% و در کود نیتروژن مربوط به تیمار 200 کیلوگرم در هکتار اوره با افزایش عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانه به ترتیب به میزان 8/17%، 7/18% و 2/3% بود. در بررسی اثرات متقابل باکتری و کود نیتروژن مشاهده شد که تیمار ازتوباکتر + سودوموناس الزاماً در حضور 200 کیلوگرم در هکتار کود اوره بیشترین تأثیر را بر اغلب این صفات داشت اما کاربرد توأم ازتوباکتر، آزوسپیریلوم و سودوموناس بدون نیاز به کود اوره باعث افزایش این صفات شد و مصرف همزمان کود اوره با این تیمار منجر به کاهش کارایی این باکتری‌ها شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Plant Growth Promoting Rhizobacteria and Nitrogen Fertilizer on Yield and Yield Components of Maize

نویسندگان [English]

  • aida behzad 1
  • davood habibi 2
  • farzad paknejad 3
  • ahmad asgharzadeh 4
  • mohammad abdollahian noghabi 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

To evaluate the effects of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) such as Azotobacter chroococcum, Azospirillum lipoferom and brasilence and Pseudomonas fluorescens and nitrogen fertilizer from urea source on yield and yield components of maize (Zea mays L.) double cross hybrids (DC 370), a field experiment was carried out in a factorial experiment (5*3) in RCBD with 4 replications. Bacterial were treated at 5 levels including, B0= no inoculation (control), B1= Azotobacter + Azospirillum, B2= Azospirillum+ Pseudomonas, B3= Azotobacter + Pseudomonas and B4= Azotobacter + Azospirillum + Pseudomonas and urea fertilizer with zero (control), 100 and 200 kg/ha as the nitrogen treatments. The results showed that the highest increase traits in plants growth promoting rhizobacteria related to Azotobacter + Pseudomonas treatment that increased grain yield, biological yield, number of rows per ear, cob yield and cob yield per plant by 23.8%, 22.7%, 6.2%, 26.9% and 19.8%, respectively. Nitrogen fertilizer related to 200 kg/ha urea increased grain yield, biological yield and thousand kernel weight by 17.8%, 18.7% and 3.2%, respectively. The interaction of bacteria and nitrogen fertilizer treatments was detected. Azotobacter + Pseudomonas treatment had the most effect on most of these traits necessarily in the presence of 200 kg/ha urea, but the combined use of Azotobacter, Azospirillum and Pseudomonas increased these traits without needing urea and application of urea caused decrease proficiency of this rhizobacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azospirillum
  • Azotobacter
  • maize
  • nitrogen fertilizer
  • Pseudomonas