نویسنده = علی اشرف مهرابی
بررسی اثر تنش کم آبی بر میزان جذب نور،کارایی مصرف نور و عملکرد ارقام مختلف ذرت ((Zea maize L. در شرایط ایلام

دوره 52، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 109-121

10.22059/ijfcs.2020.291824.654652

اخلاص امینی؛ علی اشرف مهرابی؛ علی حاتمی؛ خلیل فصیحی؛ یاسر علیزاده