اثرات محلول‌پاشی اسیدآبسزیک بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق ارشد

2 استادیار دانشگاه ایلام

3 مربی و رئیس بخش تحقیقات اصلاح و تهیه و نهال بذر ایلام

چکیده

به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی اسیدآبسزیک بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال 1387 اجرا شد. آبیاری (دیم و آبیاری تکمیلی در مرحله شروع نیام‌بندی) به عنوان عامل اصلی و محلول پاشی اسیدآبسزیک )صفر و ppm20) و رقم (آزاد و محلی ماهیدشت یا بیونیج) به صورت فاکتوریل به کرت‌های فرعی اختصاص یافتند. نتایج نشان داد، آبیاری تکمیلی باعث بهبود قابل ملاحظه صفاتی نظیر ارتفاع بوته، تعداد نیام در بوته، وزن صد دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک گردید. ارقام از نظر تعداد روز تا 50% گلدهی و نیام‌بندی، طول و عرض نیام با یکدیگر اختلاف داشتند. در صورتی‌که اثر آبیاری تکمیلی و اسیدآبسزیک بر این صفات معنی‌دار نبود. در کشت دیم، بوته‌های تیمار شده با اسیدآبسزیک دارای ارتفاع بوته و نیز تعداد نیام بیشتری نسبت به بوته‌ های شاهد بودند. همچنین کاربرد اسیدآبسزیک در این شرایط منجر به افزایش معنی‌دار عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در ارقام نخود تا حد تیمار آبیاری تکمیلی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Abscisic acid Spraying on Yield and Yield Components of Chickpea under Rainfed and Supplementary Irrigation Conditions

نویسندگان [English]

  • mahboobe ghasemi 1
  • ali ashraf mehrabi 2
  • khalil fasihi 2
  • mohammad mehdi pour siabidi 3
1
2
3
چکیده [English]

In order to study the effect of spraying of abscisic acid on yield and yield components of chickpea (Cicer arietinum L.) under rainfed and supplementary irrigation, a field experiment was conducted in 2010 in Agricultural Research Station of Ilam University. A split factorial experiment based on a randomized complete block design was conducted. Main plots were composed of two levels of irrigation (rainfed and supplementary irrigation in pod formation stage). Also, abscisic acid treatments (0, 20 ppm) and cultivars (Azad & Bivanij) were assigned as factorial to sub plots. Results showed that supplementary irrigation leads to significant increase in yield, number of pods per plant, 100 grain weight and biomass yield. For other traits including length and width of pod, days to 50% flowering and days to 50% pod, cultivar was only effective and abscisic acid and supplementary irrigation had no significant effect on these traits. Under rainfed conditions, treated plants with abscisic acid had higher plant height, branch number per plant and number of pod per plant than control plants. Also, abscisic acid spraying led to significant increase in yield and biomass yield of rainfed conditions similar to supplementary irrigation conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abscisic acid
  • Chickpea
  • Drought stress